eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa projektorówOgłoszenie z dnia 2023-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa projektorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 359 13 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/us

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa projektorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c15749b5-0118-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00278844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, o numerze POWR.03.05.00-00-Z301/18

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249584

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.382.1.22.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 248550,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 14504,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A - projektor laserowy - 1 szt.:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora laserowego – 1 szt. określonego w załączniku nr 2 do SWZ, zwanego dalej także: „sprzętem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie wcześniej niż 2022r.), wykonany w całości z nowych podzespołów (nie będących regenerowanymi, prefabrykowanymi lub z recyklingu), posiadać oryginalne opakowania, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP.
3) Zakres zamówienia obejmuje oprócz zakupu również transport wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.5.5.) Wartość części: 10384,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B -projektor multimedialny - 1 szt.:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora multimedialnego – 1 szt., określonego w załączniku nr 2 do SWZ, zwanego dalej także: „sprzętem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie wcześniej niż 2022r.), wykonany w całości z nowych podzespołów (nie będących regenerowanymi, prefabrykowanymi lub z recyklingu), posiadać oryginalne opakowania, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP.
3) Zakres zamówienia obejmuje oprócz zakupu również transport wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.5.5.) Wartość części: 4120,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13025,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13025,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13025,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SHADOK AV Piechuła Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 829-16-29-852

7.3.3) Ulica: Wolności 404

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-806

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13025,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie podlega unieważnieniu w części B na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
ponieważ nie złożono żadnej oferty. Termin składania ofert upływał w dniu 15.06.2023 r. o godz. 10:00. Do upływu tego terminu, w zakresie części B, nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.