eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wo這min › Remont nawierzchni rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie".Og這szenie z dnia 2022-07-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie
w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Wo這min

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269640

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wo這min

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wolomin.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.wolomin.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie
w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie”.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-0898e0d2-f617-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00278772

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-07-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00019651/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.11 Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00226090/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.26.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

. Przedmiotem zam闚ienia jest remont nawierzchni rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie”.
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczeg鏊no軼i:
1) wykona roboty przygotowawcze,
2) wykona roboty ziemne,
3) ustawi kraw篹niki betonowe najazdowe 15x22 cm;
4) dokona regulacji wysoko軼iowej obrze篡 betonowych 8x30 cm;
5) wykona nawierzchni z betonu asfaltowego;
6) wykona nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm;
7) dokona regulacji wysoko軼iowej chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm;
8) dokona wymiany oznakowania pionowego i poziomego;
9) opracuje geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz w 2 egz.;
10) opracuje dokumentacj powykonawcz w 1 egz.;
11) przeniesie na Zamawiaj帷ego maj徠kowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o kt鏎ej mowa w 1 ust. 2 pkt. 12) umowy oraz 9 ust. 5 umowy na warunkach okre郵onych w 17 umowy,
12) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o kt鏎ych mowa w 1 ust. 2 umowy na warunkach okre郵onych w 10 umowy.
13) zobowi您any jest do protokolarnego przekazania materia堯w z rozbi鏎ki Zamawiaj帷emu a nast瘼nie z這瞠nia ich w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego. Do obowi您k闚 Wykonawcy nale篡 odpowiednie zabezpieczenie ww. materia堯w, w tym paletowanie, za豉dunek, transport i roz豉dunek w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego. Materia造 pochodz帷e z rozbi鏎ki a stanowi帷e w豉sno嗆 os鏏 prywatnych nale篡 przekaza protokolarnie w豉軼icielowi

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 422934,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 422934,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 422934,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Szpa雟cy Jerzy, Jacek, Dawid "Czysto嗆" Sp鏊ka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250002288

7.3.4) Miejscowo嗆: Wo這min

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o cz窷ciach zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawc闚, je瞠li s ju znani:

Instalowanie znak闚 drogowych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-26

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 422934,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 28 dni

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.