eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wo這min › Remont nawierzchni rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie".Og這szenie z dnia 2022-06-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont nawierzchni rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie
w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Wo這min

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269640

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wo這min

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wolomin.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.wolomin.org

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie
w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie”.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-0898e0d2-f617-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00226090

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-06-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00019651/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.11 Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: za pomoc platformy https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami pkt XIII SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): zgodne z zapisami pkt II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodne z zapisami pkt II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

. Przedmiotem zam闚ienia jest remont nawierzchni rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. 疾laznej w Wo這minie”.
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczeg鏊no軼i:
1) wykona roboty przygotowawcze,
2) wykona roboty ziemne,
3) ustawi kraw篹niki betonowe najazdowe 15x22 cm;
4) dokona regulacji wysoko軼iowej obrze篡 betonowych 8x30 cm;
5) wykona nawierzchni z betonu asfaltowego;
6) wykona nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm;
7) dokona regulacji wysoko軼iowej chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm;
8) dokona wymiany oznakowania pionowego i poziomego;
9) opracuje geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz w 2 egz.;
10) opracuje dokumentacj powykonawcz w 1 egz.;
11) przeniesie na Zamawiaj帷ego maj徠kowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o kt鏎ej mowa w 1 ust. 2 pkt. 12) umowy oraz 9 ust. 5 umowy na warunkach okre郵onych w 17 umowy,
12) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o kt鏎ych mowa w 1 ust. 2 umowy na warunkach okre郵onych w 10 umowy.
13) zobowi您any jest do protokolarnego przekazania materia堯w z rozbi鏎ki Zamawiaj帷emu a nast瘼nie z這瞠nia ich w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego. Do obowi您k闚 Wykonawcy nale篡 odpowiednie zabezpieczenie ww. materia堯w, w tym paletowanie, za豉dunek, transport i roz豉dunek w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego. Materia造 pochodz帷e z rozbi鏎ki a stanowi帷e w豉sno嗆 os鏏 prywatnych nale篡 przekaza protokolarnie w豉軼icielowi

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje udzielania zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. polegaj帷ych na powt鏎zeniu rob鏒 wymienionych w przedmiarach rob鏒 stanowi帷ych Za陰cznik nr 1B do niniejszej specyfikacji, tj. m.in. w zakresie: rob鏒 przygotowawczych i ziemnych; nawierzchni: dr鏬, chodnik闚 i zjazd闚 wraz z podbudow; element闚 ulic, oznakowania i element闚 bezpiecze雟twa ruchu na warunkach okre郵onych w projektowanych postanowieniach umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za najkorzystniejsz ofert zostanie wybrana oferta z najwi瘯sz 陰czn liczb punkt闚. Spos鏏 obliczania punktacji: Po = C + G

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca:
a) posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow na kwot minimum 200 000,00 z,

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
-zakresie potencja逝 kadrowego – zamawiaj帷y wymaga, aby wykonawca wykaza, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa co najmniej: jednym Kierownikiem budowy, kt鏎y posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej, lub odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz co najmniej dwuletnie do鈍iadczenie w pe軟ieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika rob鏒 in篡nieryjnych drogowych przy realizacji minimum dw鏂h zada polegaj帷ych na przebudowie/budowie/rozbudowie drogi publicznej o warto軼i rob鏒 minimum 200.000,00 z ka盥a,
Zamawiaj帷y okre郵aj帷 wymogi dla os鏏 w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych dopuszcza odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz odpowiadaj帷e uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej;

-w zakresie wiedzy i do鈍iadczenia – Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca wykaza,
瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona (zako鎍zy) co najmniej dwie roboty budowlane polegaj帷e na przebudowie/budowie/rozbudowie drogi publicznej wraz z infrastruktur techniczn o warto軼i minimum 200.000,00 z brutto ka盥a

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1)wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, por闚nywalnych z robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - za陰cznik nr 3 do SWZ;
2)wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego , w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrole jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami- za陰cznik nr 4 do SWZ;
3)informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo -kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i: 4 000,00 Z (s這wnie: cztery tysi帷e z這tych 00/100 z這tych);

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

zgodnie z pkt XII SWZ

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z paragrafem 15 PPU

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-12 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.