eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Sukcesywna dostawa i wymiana oraz odczyt 990 sztuk wodomierzy w budynkach administrowanych przez TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w PruszkowieOgłoszenie z dnia 2023-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa i wymiana oraz odczyt 990 sztuk wodomierzy w budynkach administrowanych przez TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w Pruszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TBS Zieleń Miejska Sp.z.o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013017973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gordziałkowskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tbszm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbszm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0a13f39-0453-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa i wymiana oraz odczyt 990 sztuk wodomierzy w budynkach administrowanych przez TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w Pruszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0a13f39-0453-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00277936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249354

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TBS.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Sukcesywna dostawa i wymiana 990 sztuk wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody z możliwością zdalnego odczytu drogą radiową w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez TBS "Zieleń Miejska"
Sp. z o.o. w Pruszkowie
Zadanie 2 - Dokonywaniu zbiorczych i indywidualnych odczytów stanów wodomierzy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, cenę złożonej oferty przewyższa środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiającego, wpłynęła jedna oferta. Zamawiający weryfikując złożona ofertę, na podstawie art. 223 ust. 2 poprawił oczywista omyłkę rachunkowa z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Zgodnie z przeprowadzonymi działaniami rachunkowymi formularza ofertowego suma z pozycji z tabeli III a, III b, III c, III d wynosi: 187 211 871,00 zł.
(Tabela IIIa) - 187 110 000,00zł. + Tabela IIIb) - 43 065,00zł + Tabela IIIc) - 0,00 zł. + Tabela IIId) - 58 806,00zł.)
W zawiązku z powyższym cena oferty brutto (dla porównania i oceny ofert) w określona w Formularzu Ofertowym w tab. III wynosi: 187 211 871,00 zł.
Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Celem takiego uregulowania jest ochrona zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku środków finansowych.
Co do zasady przesłankę unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp odnieść należy do kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 300 000,00 zł brutto. Decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować jako uprawnienie zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel. Zatem zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (komentarz do Prawa Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych).


W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.