eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radwanice › Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach.Ogłoszenie z dnia 2023-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADWANICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 17

1.5.2.) Miejscowość: Radwanice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-160

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@radwanice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radwanice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/radwanice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f66d4fbf-0070-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00277560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003127/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Sporządzenie dokumentacji projektowej Centrum Usług Społecznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243556

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: InII.271.24.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejących budynków o numerach ewidencyjnych: 650, 1003 oraz 1061 (zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opracowania) po byłym zakładzie roszarniczym usytuowanych w granicach dz. nr 109 obręb 0013 Radwanice, w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz z zagospodarowaniem terenu i obsługą komunikacyjną oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i nadzorem autorskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przed otwarciem ofert zamawiający umieścił, na stronie prowadzonego postępowania, informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę
w wysokości 150 000,00 zł. Tym samym oferta z najniższą ceną wynoszącą 216 480,00 zł przewyższa kwotę 150 000,00 zł, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.