eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa kamer do rejestracji lotów statków powietrznychOgłoszenie z dnia 2022-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kamer do rejestracji lotów statków powietrznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.zborowski@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kamer do rejestracji lotów statków powietrznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-217d35a1-0c0f-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00276358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070928/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.29 Kamera do rejestracji lotów szoleniowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzania i przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych i przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w niniejszym postępowaniu musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj.
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników (druk OFERTA, formularz cenowy) należy sporządzić zgodnie z tymi wzorami co do wymaganej w nich treści.
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym (zaawansowany
podpis elektroniczny) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy druk Oferta sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zawierający wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w jego treści.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną.
2) sporządzony w postaci elektronicznej wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym
lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia - załącznik
nr 3 do specyfikacji - dla każdego z zadań, na które wykonawca składa ofertę. (Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne
zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
3) sporządzone w postaci elektronicznej wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem
zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
5. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej (w tym przekazywania ofert)
za pośrednictwem wskazanego w pkt. 5 środka komunikacji elektronicznej zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy,
który znajduje się na stornie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXII SWZ: Klauzula Informacyjna Pzp

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XXII SWZ: Klauzula Informacyjna Pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 112/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kamer do rejestracji lotów statków powietrznych wraz z wyposażeniem określonym dokumentach zamówienia
tj. w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych dalej WET stanowiących załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest dokumentach zamówienia tj. w załączniku nr 4 do SWZ – Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne - Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38651600-9 - Kamery cyfrowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu według kryteriów oceny, którymi w
niniejszym postępowaniu są:
1. Cena oferty [C]
2. Gwarancja [G]

1) Zasady oceny w kryterium „cena oferty” (C):
Do oceny będzie brana cena oferty podana przez wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ – druk OFERTA, w pkt 1. Cena oferty winna
być wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt). Pozostałe oferty
zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynik traktowany będzie jako
wartość punktowa oferty wg kryterium „cena oferty”.
C=(C of.n.)/(C of.b.) x 80
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena
C of. n. – oferta z najniższą ceną
C of. b. – cena oferty badanej

2) Zasady oceny w kryterium „okres gwarancji” (G):
Do oceny brany będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę
w załączniku nr 1 do SWZ – druk OFERTA, w pkt 1, wyrażony w miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Za
każdy miesiąc przedłużenia okresu gwarancji w stosunku do minimalnego wymaganego przez Zamawiającego tj.: okresu 24 m-cy,
oferta Wykonawcy otrzyma 1 pkt. Liczba punktów którą otrzyma oferta Wykonawcy uzależniona jest od
zaoferowanego okresu gwarancji tj. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres:,
24 m-cy – oferta otrzyma 0 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
25 m-cy – oferta otrzyma 1 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
26 m-cy – oferta otrzyma 2 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
27 m-cy – oferta otrzyma 3 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
28 m-cy – oferta otrzyma 4 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
29 m-cy – oferta otrzyma 5 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
30 m-cy – oferta otrzyma 6 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
31 m-cy – oferta otrzyma 7 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
32 m-cy – oferta otrzyma 8 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
33 m-cy – oferta otrzyma 9 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
34 m-cy – oferta otrzyma 10 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
35 m-cy – oferta otrzyma 11 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
36 m-cy – oferta otrzyma 12 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
37 m-cy – oferta otrzyma 13 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
38 m-cy – oferta otrzyma 14 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
39 m-cy – oferta otrzyma 15 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
40 m-cy – oferta otrzyma 16 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
41 m-cy – oferta otrzyma 17 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
42 m-cy – oferta otrzyma 18 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
43 m-cy – oferta otrzyma 19 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”;
44 m-cy i więcej – oferta otrzyma 20 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”.

W sytuacji gdy Wykonawca w ofercie wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub w niepełnych miesiącach, Zamawiający
odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia określonymi SWZ.


3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punków [W] wyliczoną wg. poniższego wzoru:
W=C+G
gdzie:
W – liczba punktów
C – liczba punktów za kryterium cena
G – liczba punktów za kryterium gwarancja
4) Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawi w ofercie:
-oczywiste omyłki pisarskie,
-oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
-inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
wystawiony/-ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Ustanawiają
wówczas pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument z którego treści będzie wynikało umocowanie ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania każdego z tych wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przekazać wraz z ofertą.
3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz
sposób wykazania braku podstaw wykluczenia przez każdego z tych wykonawców regulują zapisy rozdz. VI i VII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z dokumentami zamówienia tj. §14 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy
Zakończenie: w terminie 90 dni od daty podpisania umowy lub do 30.11.2022 r., w zależności, który termin upłynie wcześniej.

Termin 30 listopada, o którym mowa powyżej został przez Zamawiającego ustalony w oparciu o §9 ust. 11 decyzji nr 118 Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 roku w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. U. Min. Obr. Nar. z 2021 r., poz. 190 z dnia 1 września 2021 r.)


2. Miejsce realizacji zamówienia:
21 Centralny Poligon Sił Lotniczych, ul. Nadarzyce 84A, 64-915 Jastrowie.


3. Zamawiający 3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3 informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835)

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ww. ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.