eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reguły › Przebudowa ulicy Królewskiej w Regułach- ETAP IOgłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Królewskiej w Regułach- ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a241cb7-0534-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Królewskiej w Regułach- ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a241cb7-0534-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00276241

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045881/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach - I etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252608

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.27.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1363637,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Królewskiej (I Etap) wraz z budową kanalizacji deszczowej w Regułach obejmującą remont nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika oraz budowę miejsc postojowych.
2. Roboty zawarte w przedmiocie zamówienia polegają przebudowie ulicy Królewskiej z materiałów Wykonawcy.
3. W zakresie prac przewidzianych do wykonania Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany wykonać m.in.:
1) likwidację istniejących rowów oraz przepustów,
2) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy kolektora 200mm o łącznej długości 226,62m i przykanalików o średnicy 200mm o łącznej długości: 14,06m,
3) budowę nowych miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm, roboty konstrukcyjne w zakresie budowy zjazdów,
4) remont istniejącej jezdni w km 0+000 – 0+252,49 poprzez:
a) frezowanie istniejącej jezdni na głębokość do 8cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki,
b) rozbiórkę istniejącej konstrukcji,
c) wykonanie profilowania pod konstrukcję drogi wraz z zagęszczeniem gruntu rodzimego,
d) wymianę krawężników wraz z ławami oporującymi,
e) wykonanie nowej podbudowy z tłucznia 0-63mm,
f) wykonanie nowej nawierzchni dla ruchu KR2,
5) wykonanie remontu istniejących zjazdów indywidulanych z kostki betonowej,
6) wykonanie remontu istniejącego chodnika z kostki betonowej o gr 6 cm na odc. od ulicy Regulskiej do ul. Działkowej,
7) wykonanie remontu istniejącego pobocza z kruszywa łamanego,
8) wymianę niesprawnej armatury wodociągowej,
9) wymianę opraw w istniejącej sieci oświetleniowej

4. Pełen zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji robót Zamawiający określił w następujących dokumentach:
1) Przedmiarach stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ,
2) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (dalej SST) stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ,
3) Dokumentacji projektowej stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.