eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa oświetlenia parkowego terenu Fortu V Włochy - etap IIOgłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa oświetlenia parkowego terenu Fortu V Włochy - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Krakowska 257

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-133

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wlochy.um.warszawa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00276108

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00248395

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
1) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie dotyczące robót, które wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ.
2) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby wskazujące na zakres udostępnianych zasobów oraz okres ich udostępnienia. Zobowiązanie musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
3) Dokumenty uzasadniające zastrzeżoną przez Wykonawcę tajemnicę przedsiębiorstwa.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli informacja o pełnomocniku lub prokurencie nie została opublikowana w powszechnie dostępnej formie ewidencji prowadzonej przez organ rejestrowy (np. w Centralnym Rejestrze Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym).
5) Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert oraz potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

Po zmianie:
1) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie dotyczące robót, które wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ.
2) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby wskazujące na zakres udostępnianych zasobów oraz okres ich udostępnienia. Zobowiązanie musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
3) Dokumenty uzasadniające zastrzeżoną przez Wykonawcę tajemnicę przedsiębiorstwa.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli informacja o pełnomocniku lub prokurencie nie została opublikowana w powszechnie dostępnej formie ewidencji prowadzonej przez organ rejestrowy (np. w Centralnym Rejestrze Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym).
5) Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert oraz potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
6. Kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-27 10:00

Po zmianie:
2023-06-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-27 10:01

Po zmianie:
2023-06-30 10:01

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-26

Po zmianie:
2023-07-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.