eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radymno › Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w Przedszkolu Samorządowym w Radymnie ul. Kazimierza Wielkiego 4 -ETAP 2Ogłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej
w Przedszkolu Samorządowym w Radymnie ul. Kazimierza Wielkiego 4 -ETAP 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Samorządowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180642285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Wielkiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Radymno

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-550

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166281359

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psradymno@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkoleradymno.edupage.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e122364-fe03-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej
w Przedszkolu Samorządowym w Radymnie ul. Kazimierza Wielkiego 4 -ETAP 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e122364-fe03-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00275526

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00235071/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237845

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PS.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w Przedszkolu Samorządowym w Radymnie ul. Kazimierza Wielkiego 4 -ETAP 2

W etapie 2 modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej w Przedszkolu Samorządowym w Radymnie ul.Kazimierza Wielkiego 4 należy wykonać następujący zakres robót:
-wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej (bez kuchni i zaplecza kuchennego).
-wykonanie instalacji P.poż (bez kuchni i zaplecza kuchennego).
-wykonanie instalacji LAN .
-wykonanie instalacji monitoringu .
-malowanie ścian po robotach instalacyjnych w zakresie etapu 2.

(W etapie 1 modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej wykonano następujący zakres robót:
- wewnętrzne linie zasilające
- wyłącznik główny WG typu DPX 250 100A spełniający rolę wyłącznika P.poż.
- rozdzielnice TG,T1,T2,T3,TK,RP.
- instalacje elektryczne wewnętrzne w przebudowywanej kuchni i zaplecza kuchennego.
- instalacje P.poż w zakresie przebudowy kuchni.
-malowanie ścian po robotach instalacyjnych w zakresie etapu I)

Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają:
1) projekt budowlany i wykonawczy - „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Radymnie ul. Kazimierza Wielkiego 4” - załącznik nr 10 do SIWZ.
2) przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ.
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SWZ.

Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 404806,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 488664,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 404806,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Budowlane „Energo-Bud” Bogdan Świder

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 792-101-49-34

7.3.3) Ulica: ul. J. Piłsudskiego 36

7.3.4) Miejscowość: Sośnica

7.3.5) Kod pocztowy: 37-555

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 404806,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.