eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Ruda › ''Świadczenie usług opiekuńczych od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (...)Ogłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
''Świadczenie usług opiekuńczych od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005811714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 18

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@mops.nowaruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.nowaruda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mops.nowaruda

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

''Świadczenie usług opiekuńczych od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf175c78-fae4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00274994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232930

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS K 360.1. 2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych od 01.0 7 .2023 r. do 3
1 12 na rzecz świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
którym Zamawiający przyznał te usługi de cyzją administracyjną, w ich miejscu
zamieszkania na terenie miasta Nowa Ruda.
2. Przy świadczeniu usług opiekuńczych mają zastosowanie w szczególności przepisy
ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( (Dziennik Ustaw z roku 2020 poz.
1876 ze zm
3. Zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od potrzeb, stanu zdrowia oraz sytuacji
rodzinnej usługobiorcy. Obejmuje pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację chorego jako
wspieranie pr oc esu leczenia oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z
otoczeniem
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 292128 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 367098 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 292128 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Noworudzkie Centrum Geriatryczne „SENIOR” S.C.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8851636593

7.3.3) Ulica: ul. Kłodzka 31

7.3.4) Miejscowość: Nowa Ruda

7.3.5) Kod pocztowy: 57-402

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 292128 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.