eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › "Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej"Ogłoszenie z dnia 2021-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: KOMAX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071007834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komax@komax.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komax.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6080bd39-4861-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, adres strony internetowej:https://www.miniportal.uzp.pl/. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://www.miniportal.uzp.gov.pl/, poczty elektronicznej komax@komax.pl, oraz ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający podał w informacjach ogólnych niniejszej SWZ ID
postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania
na miniPortalu. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty): za
pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany powyżej w informacjach ogólnych oraz poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanej w formularzu oferty. Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem
postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4.05.2016, informuje, że: Administratorem Państwa danych
osobowych (dalej: „Administrator") jest PK KOMAX Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, e-mail: rodo@komax.pl tel.:+48 33 8452770;Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: rodo@komax.pl.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w przypadku wyboru Pana oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych; dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozp o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą przetwarzane przez
Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu. Posiadacie Państwo: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych
osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia
przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art.13 i art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Pozostałe kwestie wskazane są w rozdziale 1.4 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PK/06/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych obejmujące trzy zadania:

Zadanie I: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej w tym:

a) Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
b) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem,
d) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Szczegóły zawierają załączniki do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

m-c październik 2022r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający oświadcza, iż przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe usługi (do 20% wartości zamówienia podstawowego), polegające na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, a informacja o ww. została umieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający przewiduje złożenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp w przypadku, gdy:
1) zgłaszany do ubezpieczenia składnik majątku nie może podlegać tzw. automatycznemu po-kryciu,
2) w zakresie, w jakim ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: w wypadku konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów prawa bądź wymogów zawieranych w trakcie okresu ubezpieczenia umów cywilnoprawnych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zwiększenie limitu odpowiedzialności dla pożaru, dymu i wybuchu na terenie składowiska do 1 000 000 zł

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zniesienie limitu odpowiedzialności dla pożaru, dymu i wybuchu na terenie składowiska

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zmniejszenie franszyzy redukcyjnej dla pożaru na terenie składowiska na 10% nie mniej niż 5 000 zł

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zmniejszenie franszyzy redukcyjnej dla pożaru na terenie składowiska na 10% nie mniej niż 8 000 zł

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zmniejszenie franszyzy w ryzyku OC w odniesieniu do szkód w mieniu dzierżawionym znajdującym się na wysypisku

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Podniesienie limitu w ryzyku OC w przypadku odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach i mieniu ruchomym będącym przedmiotem dzierżawy do kwoty 500 000 zł

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 8

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Podniesienie limitu w ryzyku OC w przypadku odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach i mieniu ruchomym będącym przedmiotem dzierżawy do wysokości SU

4.3.6.) Waga: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych obejmujące trzy zadania:


Zadanie II: Ubezpieczenie OC środowiskowe i zarządcy nieruchomości, w tym:
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku
b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

październik 2022r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający oświadcza, iż przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe usługi (do 20% wartości zamówienia podstawowego), polegające na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, a informacja o ww. została umieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający przewiduje złożenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp w przypadku, gdy:
1) zgłaszany do ubezpieczenia składnik majątku nie może podlegać tzw. automatycznemu po-kryciu,
2) w zakresie, w jakim ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: w wypadku konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów prawa bądź wymogów zawieranych w trakcie okresu ubezpieczenia umów cywilnoprawnych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych obejmujące trzy zadania:

Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów w tym:
c) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
d) Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów
e) Ubezpieczenie autocasco

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

m-c październik 2022r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający oświadcza, iż przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe usługi (do 20% wartości zamówienia podstawowego), polegające na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, a informacja o ww. została umieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający przewiduje złożenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp w przypadku, gdy:
1) zgłaszany do ubezpieczenia składnik majątku nie może podlegać tzw. automatycznemu po-kryciu,
2) w zakresie, w jakim ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: w wypadku konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów prawa bądź wymogów zawieranych w trakcie okresu ubezpieczenia umów cywilnoprawnych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzula uproszczonej likwidacji szkód

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzula automatycznego objęcia ochroną

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzula ograniczenia proporcji

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Brak redukcji SU po szkodzie

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stała SU przez 12 miesięczny okres ubezpieczenia AC

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące – dla wszystkich części:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

 aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ob-jętym zamówieniem, np. zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia/ zezwolenie, licen-cje lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej:.
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.2 do SWZ.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r., poz. 107 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.6 do SWZ.
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej – składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie za-rządza likwidator lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt. 2) stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – Wykonawca przedkłada dowody wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust.2 ustawy Pzp. (samooczyszczenie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) aktualnego zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem, np. zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia/ zezwolenie, licencje lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wg swz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w swz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona-no wyboru wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
a) dla Zadania I - w przypadku zmiany wartości mienia związanej z nabyciem mienia lub zbyciem mienia po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia lub podniesieniem wartości posiadanych środków trwałych objętych umową,
b) dla Zadania II – w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia sumy ubezpieczenia związanej z decyzją Zamawiającego w tym zakresie,
c) dla Zadania III – w przypadku nabycia lub zbycia pojazdów w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
2) W przypadku zmian wskazanych w pkt 2.1 a-c składki zostaną wyliczone pro rata za czas udzielanej ochrony z zachowaniem stawek wskazanych w formularzach ofertowych oraz w Umowie. Dla wskazanych zmian zakres ubezpieczenia będzie zgodny z opisanym w za-łączniku nr 5 niniejszej SWZ.
3. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona-no wyboru wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:
• wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym ter-minie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych oko-liczności lub zdarzeń;
• warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,
b) terminów płatności i innych zmian:
• zmiany w obowiązujących przepisach – w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
• zmiany w zakresie ilości składników majątku objętego przedmiotem zamówienia,
• jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia siły wyższej,
• jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony,
• rezygnacja z części przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
5. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-26 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa oferte za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-26 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Warunki realizacji:
1) Wykonawca przedstawi na okres ubezpieczenia (2022r.) cenę zamówienia ogółem oraz ceny dla poszczególnych elementów ubezpieczenia.
2) Wykonawca w treści polis uwzględni wymogi zawarte w niniejszej swz ze wskazaniem zmian lub rozszerzeń na korzyść Zamawiającego, w tym możliwego zakresu ubezpieczenia w ramach tzw. automatycznego pokrycia zgodnie z zapisami swz.
3) Wykonawca uzgodni ilość i treść polis z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.
4) Zamawiający nie dopuszcza wpisywania na polisach ubezpieczeniowych numerów inwentarzowych Zamawiającego!
5) Wykonawca winien w umowie podać dane (imię i nazwisko, nr tel., e-mail) osoby upoważnionej z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającymi w trakcie realizacji zamówienia (uzgodnienia treści polis, ewentualne doubezpieczenie, aneksowanie polis). Wskazana osobą będzie obowiązana do odbioru dokumentów do-tyczących ewentualnych szkód i winna nawiązać kontakt z Zamawiającymi nie później niż w następnym dniu roboczym od zgłoszenia przez zamawiającego (telefonicznie lub e-mailem).
6) Zamawiający wymaga każdorazowo po zakończeniu procesu likwidacji szkody przedłożenia pisemnej lub mailowej informacji o wydaniu stosownej decyzji likwidacyjnej na mail ogólny Zamawiającego: komax@komax.pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Dla Zadania I - 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
2. Dla Zadania II :
23.03.2022r. – 22.03.2023r. – OC zarządcy nieruchomości
01.07.2022r. - 30.06.2023r. – OC za szkody w środowisku
3. Dla zadania III: - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.