eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › "Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej"



Ogłoszenie z dnia 2021-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: KOMAX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071007834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komax@komax.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komax.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6080bd39-4861-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274735/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PK/06/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 140000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych obejmujące trzy zadania:

Zadanie I: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej w tym:

a) Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
b) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem,
d) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Szczegóły zawierają załączniki do swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 90000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych obejmujące trzy zadania:


Zadanie II: Ubezpieczenie OC środowiskowe i zarządcy nieruchomości, w tym:
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku
b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 5000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych obejmujące trzy zadania:

Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów w tym:
c) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
d) Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów
e) Ubezpieczenie autocasco

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 45000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90805,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90805,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90805,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260251049

7.3.3) Ulica: Aleja Jana Pawła II 24

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-133

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90805,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55491,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61675,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55491,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 006216959

7.3.3) Ulica: AL. Jerozolimskie 162

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-342

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55491,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ I

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia - ofertę Wykonawcy:
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Cena ofertowa brutto: 90 805,10 zł brutto


Nazwa KLAUZULI - TAK/NIE
zwiększenie limitu odpowiedzialności dla pożaru, dymu i wybuchu na terenie składowiska do 1 000 000 zł NIE
Zniesienie limitu odpowiedzialności dla pożaru, dymu i wybuchu na terenie składowiska NIE
Zmniejszenie franszyzy redukcyjnej dla pożaru na terenie składowiska na 10% nie mniej niż 5 000 zł NIE
Zmniejszenie franszyzy redukcyjnej dla pożaru na terenie składowiska na 10% nie mniej niż 8 000 zł NIE
Zmniejszenie franszyzy w ryzyku OC w odniesieniu do szkód w mieniu dzierżawionym znajdującym się na wysypisku NIE
Podniesienie limitu w ryzyku OC w przypadku odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach i mieniu ruchomym będącym przedmiotem dzierżawy do kwoty 500 000 zł NIE
Podniesienie limitu w ryzyku OC w przypadku odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach i mieniu ruchomym będącym przedmiotem dzierżawy do wysokości SU NIE


Część III

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
AL. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa
Cena ofertowa brutto: 55 491,00 zł brutto

Nazwa - TAK/NIE
Klauzula uproszczonej likwidacji szkód NIE
Klauzula automatycznego objęcia ochroną TAK
Klauzula ograniczenia proporcji TAK
Brak redukcji SU po szkodzie TAK
Stała SU przez 12 miesięczny okres ubezpieczenia AC TAK

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.