eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleszczele › Zakup samochodu osobowego MIKROBUSU 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkichOgłoszenie z dnia 2021-11-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu osobowego MIKROBUSU 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KLESZCZELE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 4

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczele

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-250

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856818004

1.5.8.) Numer faksu: 856818004 wew. 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kleszczele@wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kleszczele.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu osobowego MIKROBUSU 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1437b6b5-4858-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej Zamawiającego kleszczele@wrotapodlasia.pl oraz poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanej w ofercie.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Jerzy Kupryciuk, tel. 85 681 80 04 wew. 27
- Aleksandra Majewska, tel. 85 681 80 04 wew. 28
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej to 50 MB.
7. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. Uwaga: nazwa pliku powinna być zwięzła i w ramach możliwości bez znaków specjalnych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne nazwy plików uniemożliwiające ich otwarcie lub prawidłowe zapisanie w systemie teleinformatycznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
a) administratorem danych osoby fizycznej składającej ofertę jest Burmistrz Kleszczel, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, adres e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl, tel. 85 6818004;
b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach za pomocą adresu e-mail: iod@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl lub pod numerem telefonu: 85 6818004.
c) administrator danych osobowych – Burmistrz Kleszczel - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
d) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w niniejszym postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą PZP, w tym zawarciem umowy o realizację zamówienia publicznego;
e) odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
f) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
g) obowiązek podania przez osobę fizyczną składającą ofertę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej składającej ofertę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
h) w odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i) posiada osoba fizyczna składająca ofertę:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba fizyczna składająca ofertę, że przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę dotyczących ją narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j) nie przysługuje osobie fizycznej składającej ofertę:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.271.2.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych tj. mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim, wyposażonego w najazdy do transportu wózków inwalidzkich.
2. Kod CPV:
Główny kod: 34114400-3 Mikrobusy
Dodatkowy kod: 34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
3. Zakup realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
4. Dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca zagwarantuje własnym transportem i na własny koszt.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą jednego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, spełniającego minimalne wymagania określone w charakterystyce technicznej pojazdu stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ oraz spełniające poniższe wymagania:
5.1.1. fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. samochodu osobowego – przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na jednym wózku z dostawą do siedziby zamawiającego.
5.1.2. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.
5.1.3. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.
5.2. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania, przeglądów pojazdów w okresie gwarancyjnym. Stacja obsługi na której dokonywane będą przeglądy techniczne musi znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego (17-250 Kleszczele).
5.3. Bezpłatne serwisowanie, przeglądy o którym mowa powyżej, obejmuje koszty dojazdu (w przypadku dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego), robocizny, materiały eksploatacyjne (filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowych serwisów i przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z pojazdem.
5.4. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia:
- na usterki mechaniczne oraz elektryczne (obejmujące również całe wyposażenie) - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,
- na perforację elementów nadwozia — minimum 120 miesięcy.
5.5. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd do Zamawiającego, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu, ponosi Wykonawca. Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych. Koszt transportu uszkodzonego samochodu ponosi Wykonawca.
5.6. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy.
5.7. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wskazania „równoważności” zaproponowanych produktów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114400-3 - Minibusy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:
1) W kryterium 1 Wykonawca otrzyma punkty za cenę zaproponowaną w ofercie według wzoru:
cena brutto oferty najniższej
------------------------------------ x 100pkt. x 60% = Liczba punktów w kryterium nr 1
cena brutto oferty badanej
2) W kryterium nr 2 punkty za przedłużony okres gwarancji zostaną przyznane w następujący sposób:
- Wykonawca, który w ofercie zaproponuje przedłużenie minimalnego okresu gwarancji o 1 rok w danym rodzaju (jeden z dwóch):
a) na usterki mechaniczne oraz elektryczne (obejmujące również całe wyposażenie) — 3 lata bez limitu kilometrów — otrzyma 10 punktów;
b) na perforację elementów nadwozia — 11 lat — otrzyma 10 punktów;
- Wykonawca, który w ofercie zaproponuje przedłużenie minimalnego okresu gwarancji o 2 lata lub więcej w danym rodzaju (jeden z dwóch):
a) na usterki mechaniczne oraz elektryczne (obejmujące również całe wyposażenie) 4 lata bez limitu kilometrów lub dłużej — otrzyma 20 punktów;
b) na perforację elementów nadwozia — 12 lat lub dłużej— otrzyma 20 punktów;
- maksymalna ilość punktów w kryterium „przedłużony okres gwarancji” wynosi 40 punktów.
3) Ilość punktów badanej oferty będzie stanowić suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. Zdolności do występowania z obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (KRS, CEIDG).
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:
1) ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. pełnomocnictwo, umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum);
2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem lub Wykonawcą wyznaczonym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do dokonywania rozliczeń w ich imieniu;
3) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale V SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do poszczególnych jego członków;
4) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w dziale VI SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;
5) w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych okolicznościami, za które Wykonawca nie odpowiada.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-26 10:20

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.