eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › "Usługa przeprowadzenia kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kategoria T".Ogłoszenie z dnia 2023-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa przeprowadzenia kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria T”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566835380

1.5.8.) Numer faksu: 564756111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_golub_dobrzyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa przeprowadzenia kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria T”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c62729f6-03c5-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00273817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047857/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Usługa przeprowadzenia kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria T”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248055

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 40000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. T dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
II. Zamówienie obejmuje usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. T dla przewidywanej liczby 20 uczniów.
III. Postanowienia dotyczące przedmiotu postępowania oraz warunki szczegółowe:
1. Miejsce szkolenia teoretycznego: teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
2. W przypadku skorzystania z użyczonych przez Zamawiającego pomieszczeń Ośrodek uaktualni wpis w rejestrze działalności regulowanej OSK Starosty w zakresie wykazu sal wykładowych (wpis należy uaktualnić po podpisaniu umowy, Zamawiający nie wymaga aktualizacji wpisu na etapie składania ofert).
3. Miejsce szkolenia praktycznego: teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. z dnia 21 maja 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r., tj. z dnia 11 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1885).
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
- pokrył koszty badań lekarskich wymaganych przepisami prawa do podjęcia szkolenia/kursu objętego postępowaniem (w razie niezakwalifikowania się uczestnika, skierowanego na kurs przez Zamawiającego, z powodu zastrzeżeń lekarskich, wykonawca pokryje koszty badań lekarskich osoby z listy rezerwowej);
- ustalił termin i opłacił koszty egzaminu państwowego kat. T w Ośrodku Ruchu Drogowego (teorii i praktyki), w taki sposób, że:
a) opłaci koszty egzaminu teoretycznego (jedno, pierwsze podejście),
b) opłaci koszty egzaminu praktycznego (jedno, pierwsze podejście),
Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki pracy zgodne z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska.
6. Kurs prawa jazdy kat. T oraz egzamin wewnętrzny winien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Wykonawca wyposaży każdego z uczestników w nie podlegające zwrotowi, nieodpłatne materiały dydaktyczne i piśmienne, które będą wykorzystywane podczas kursu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu materiałów dydaktycznych uczestnikom kursu, natomiast Zamawiającemu listę pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestników w/w materiałów.
9. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi, poprzez zamieszczenie na dokumentach oraz materiałach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
10. Wykonawca zapewni uczestnikom nadzór wykładowcy lub instruktora, na każdym etapie kursu;
11. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW (powstałych w związku z kursem oraz w drodze do miejsca jego odbywania i z powrotem) dla uczestników zajęć, w okresie realizacji umowy;
12. Kurs winien zakończyć się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym przez Wykonawcę.
13. Zamawiający przewiduje, iż liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin (szkolnych 45 min.) i 20 godzin zajęć praktycznych (godzina zajęć - 60 minut) na każdego uczestnika kursu.
14. Do kursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskają orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli uczeń nie uzyska orzeczenia nie będzie mógł przystąpić do kursu. Koszt przeprowadzenia badania lekarskiego nie będzie obciążać Zamawiającego. Na tym etapie Zamawiający nie może przewidzieć, czy wszyscy uczniowie otrzymają takie orzeczenie.
15. W okresie nauki szkolnej Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne odbywały się z uwzględnieniem zajęć lekcyjnych uczestników kursów, tj. nie odbywały się wcześniej niż przed godz. 14.00. Każdorazowe wcześniejsze zajęcia praktyczne są możliwe po wcześniejszym ustaleniu i zgodzie ze strony Zamawiającego.
16. Imienna lista uczestników wytypowanych do odbycia szkolenia będzie załącznikiem do umowy. Zamawiający zakłada realizację zamówienia w zgodnie z podziałem ilościowym następującego harmonogramu : Zajęcia teoretyczne i praktyczne (20 osób): do 31.10.2023 r.
Terminy określone zostały ramowo i mogą ulec modyfikacji.
17. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić szczegółowy program kursu – obejmujący część teoretyczną oraz praktyczną – wraz z harmonogramem uwzględniającym godzinowy podział zajęć w ujęciu tygodniowym, obejmującym realizację programu;
18. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad frekwencją obecności uczestników kursu poprzez:
- prowadzenie list obecności uczestników kursu,
- bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności na kursie osób skierowanych, nie przystąpieniu do kursu przez te osoby lub też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,
- zawiadomienie Zamawiającego o fakcie uchylenia się uczestnika kursu od przystąpienia do ewentualnych zaliczeń cząstkowych oraz egzaminu końcowego;
19. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (po zakończeniu kursu) raport z realizacji kursu zawierający:
- imienne wskazanie osób, które odbyły kurs z podziałem na poszczególne grupy (wymagane jest dołączenie do raportu list obecności),
- wykaz wydanych uczestnikom dokumentów wraz z poświadczeniem ich odbioru oraz kserokopie wydanych uczestnikom kursu dokumentów;
- rozliczenie godzin zrealizowanych na kursie uwzględniające tematykę zrealizowanych zajęć,
- ankiety oceny szkolenia łącznie z ich opracowaniem oraz dokumentację fotograficzną w formie płyty CD/DVD.
20. Wykonawca usługi wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego a także organizację i terminową realizację szkolenia.
21. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby na kursie została zachowana zasada równości szans oraz niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
22. W związku z art. 100 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że nie wyklucza uczestnictwa w kursie osób niepełnosprawnych, które mogą zgłosić się do udziału w projekcie. Podczas rekrutacji do form wsparcia umożliwia się wszystkim osobom bez względu na rodzaj oraz stopień niepełnosprawności sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach projektu na jednakowych zasadach. Osoby niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w kursie, chyba że wyklucza to specyfika zawodu w jakim będą prowadzone formy wsparcia np. wynikający z przepisów prawa obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kursu. W przypadku zrekrutowania przez Zamawiającego osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności tych osób tj. dostosować sposób prowadzenia szkolenia oraz potencjał techniczny i kadrowy do skierowanych osób niepełnosprawnych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 94, str. 65), Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169), Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jeżeli Zamawiający będzie kierował osobę niepełnosprawną na szkolenie poinformuje o tym na piśmie Wykonawcę wskazując rodzaj i stopień niepełnosprawności kierowanej osoby.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA” Małgorzata Ośka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781556824

7.3.3) Ulica: Wodna 13

7.3.4) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-400

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.