eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › "Usługa przeprowadzenia kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kategoria T".Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa przeprowadzenia kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria T”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566835380

1.5.8.) Numer faksu: 564756111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa przeprowadzenia kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria T”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c62729f6-03c5-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248055

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047857/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Usługa przeprowadzenia kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria T”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_golub_dobrzyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_golub_dobrzyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
3. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn
4. W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: m.nowak@golub-dobrzyn.com.pl a wszelkie informacje
odnośnie postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl.
5. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobierania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności, podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie
http://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o
przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla mniejszej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
- Powiat Golubsko-Dobrzyński posiada inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem email:
iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-
Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IBI.272.15.2023 którego przedmiotem jest „Usługa przeprowadzenia kursy nauki jazdy kat. T w
ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców- wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim” prowadzonym
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 „ustawy Pzp”;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.) dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. T dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
II. Zamówienie obejmuje usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. T dla przewidywanej liczby 20 uczniów.
III. Postanowienia dotyczące przedmiotu postępowania oraz warunki szczegółowe:
1. Miejsce szkolenia teoretycznego: teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
2. W przypadku skorzystania z użyczonych przez Zamawiającego pomieszczeń Ośrodek uaktualni wpis w rejestrze działalności regulowanej OSK Starosty w zakresie wykazu sal wykładowych (wpis należy uaktualnić po podpisaniu umowy, Zamawiający nie wymaga aktualizacji wpisu na etapie składania ofert).
3. Miejsce szkolenia praktycznego: teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. z dnia 21 maja 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r., tj. z dnia 11 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1885).
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
- pokrył koszty badań lekarskich wymaganych przepisami prawa do podjęcia szkolenia/kursu objętego postępowaniem (w razie niezakwalifikowania się uczestnika, skierowanego na kurs przez Zamawiającego, z powodu zastrzeżeń lekarskich, wykonawca pokryje koszty badań lekarskich osoby z listy rezerwowej);
- ustalił termin i opłacił koszty egzaminu państwowego kat. T w Ośrodku Ruchu Drogowego (teorii i praktyki), w taki sposób, że:
a) opłaci koszty egzaminu teoretycznego (jedno, pierwsze podejście),
b) opłaci koszty egzaminu praktycznego (jedno, pierwsze podejście),
Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki pracy zgodne z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska.
6. Kurs prawa jazdy kat. T oraz egzamin wewnętrzny winien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Wykonawca wyposaży każdego z uczestników w nie podlegające zwrotowi, nieodpłatne materiały dydaktyczne i piśmienne, które będą wykorzystywane podczas kursu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu materiałów dydaktycznych uczestnikom kursu, natomiast Zamawiającemu listę pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestników w/w materiałów.
9. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi, poprzez zamieszczenie na dokumentach oraz materiałach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
10. Wykonawca zapewni uczestnikom nadzór wykładowcy lub instruktora, na każdym etapie kursu;
11. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW (powstałych w związku z kursem oraz w drodze do miejsca jego odbywania i z powrotem) dla uczestników zajęć, w okresie realizacji umowy;
12. Kurs winien zakończyć się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym przez Wykonawcę.
13. Zamawiający przewiduje, iż liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin (szkolnych 45 min.) i 20 godzin zajęć praktycznych (godzina zajęć - 60 minut) na każdego uczestnika kursu.
14. Do kursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskają orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli uczeń nie uzyska orzeczenia nie będzie mógł przystąpić do kursu. Koszt przeprowadzenia badania lekarskiego nie będzie obciążać Zamawiającego. Na tym etapie Zamawiający nie może przewidzieć, czy wszyscy uczniowie otrzymają takie orzeczenie.
15. W okresie nauki szkolnej Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne odbywały się z uwzględnieniem zajęć lekcyjnych uczestników kursów, tj. nie odbywały się wcześniej niż przed godz. 14.00. Każdorazowe wcześniejsze zajęcia praktyczne są możliwe po wcześniejszym ustaleniu i zgodzie ze strony Zamawiającego.
16. Imienna lista uczestników wytypowanych do odbycia szkolenia będzie załącznikiem do umowy. Zamawiający zakłada realizację zamówienia w zgodnie z podziałem ilościowym następującego harmonogramu : Zajęcia teoretyczne i praktyczne (20 osób): do 31.10.2023 r.
Terminy określone zostały ramowo i mogą ulec modyfikacji.
17. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić szczegółowy program kursu – obejmujący część teoretyczną oraz praktyczną – wraz z harmonogramem uwzględniającym godzinowy podział zajęć w ujęciu tygodniowym, obejmującym realizację programu;
18. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad frekwencją obecności uczestników kursu poprzez:
- prowadzenie list obecności uczestników kursu,
- bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności na kursie osób skierowanych, nie przystąpieniu do kursu przez te osoby lub też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,
- zawiadomienie Zamawiającego o fakcie uchylenia się uczestnika kursu od przystąpienia do ewentualnych zaliczeń cząstkowych oraz egzaminu końcowego;
19. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (po zakończeniu kursu) raport z realizacji kursu zawierający:
- imienne wskazanie osób, które odbyły kurs z podziałem na poszczególne grupy (wymagane jest dołączenie do raportu list obecności),
- wykaz wydanych uczestnikom dokumentów wraz z poświadczeniem ich odbioru oraz kserokopie wydanych uczestnikom kursu dokumentów;
- rozliczenie godzin zrealizowanych na kursie uwzględniające tematykę zrealizowanych zajęć,
- ankiety oceny szkolenia łącznie z ich opracowaniem oraz dokumentację fotograficzną w formie płyty CD/DVD.
20. Wykonawca usługi wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego a także organizację i terminową realizację szkolenia.
21. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby na kursie została zachowana zasada równości szans oraz niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
22. W związku z art. 100 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że nie wyklucza uczestnictwa w kursie osób niepełnosprawnych, które mogą zgłosić się do udziału w projekcie. Podczas rekrutacji do form wsparcia umożliwia się wszystkim osobom bez względu na rodzaj oraz stopień niepełnosprawności sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach projektu na jednakowych zasadach. Osoby niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w kursie, chyba że wyklucza to specyfika zawodu w jakim będą prowadzone formy wsparcia np. wynikający z przepisów prawa obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kursu. W przypadku zrekrutowania przez Zamawiającego osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności tych osób tj. dostosować sposób prowadzenia szkolenia oraz potencjał techniczny i kadrowy do skierowanych osób niepełnosprawnych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 94, str. 65), Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169), Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jeżeli Zamawiający będzie kierował osobę niepełnosprawną na szkolenie poinformuje o tym na piśmie Wykonawcę wskazując rodzaj i stopień niepełnosprawności kierowanej osoby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
Zamawiający zastosuje ocenę dla kryterium:
a) cena – waga 60 %;
b) wskaźnik procentowy zdawalności egzaminów praktycznych kat. T z wynikiem pozytywnym za 2022 rok – waga 40%.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Wzór do obliczenia punktowego:
a) Nazwa kryterium : Cena – waga 60% -
Wzór do obliczenia punktowego:
Sposób oceny
A= C (ON) : C (OB)= ilość pkt. x 100 x 60% = uzyskane punkty
A - uzyskana ilość punktów
C(ON) – oferta o najniższej cenie
C(OB) - cena oferty badanej
b) Nazwa kryterium : wskaźnik procentowy zdawalności egzaminów praktycznych kat. T z wynikiem pozytywnym za 2022 rok – waga 40%
B - Ocena końcowa badanej oferty w zakresie kryterium wskaźnik procentowy zdawalności egzaminów praktycznych kat. T z wynikiem pozytywnym za 2022rok.
B= W(OB) : W(ON)= ilość pkt. x 100 x 40 % = uzyskane punkty
W(OB)—wskaźnik procentowy oferty badanej
W(ON) – wskaźnik procentowy najwyższy
Ocena końcowa badanej oferty:
Won = An + Bn
Won - wskaźnik oceny oferty n
An – liczba punktów oferty n uzyskana w kryterium ,,cena”
Bn – liczba punktów oferty n uzyskana w kryterium ,,wskaźnik procentowy zdawalności egzaminów praktycznych kat. T z wynikiem pozytywnym za 2022 rok”
Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów za wszystkie kryteria.
Oferta powinna zawierać wskaźnik zdawalności egzaminów praktycznych kat. T z wynikiem pozytywnym za 2022 r. (za I i II półrocze) określonego na podstawie zestawienia wydanego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 5.01.2011 r. - o kierujących pojazdami (tj. z dnia 18 czerwca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty statystyki zdawalności za rok 2022r. z właściwego Starostwa Powiatowego w celu potwierdzenia danych.

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wskaźnik procentowy zdawalności egzaminów praktycznych kat. T z wynikiem pozytywnym za 2022 rok

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający żąda od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej, niezbędnego do świadczenia przedmiotowej usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna Warunek za spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na załączniku nr 2 do SWZ , potencjał techniczny, zdolność zawodowa – na załącznikach nr 4 i 5 do SWZ.

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie informacji zawartych w wypełnionym Załączniku nr 4 do SWZ oraz - w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia, który stanowi zasób innych podmiotów - przedstawione przez Wykonawcę pisemne zobowiązanie się tych podmiotów do udostępnienia wskazanego potencjału technicznego na czas realizacji zamówienia.
Zdolność zawodowa: Ocena dokonana będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (druk oświadczenia – załącznik nr 5 i 6 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający żądać będzie potwierdzonej za zgodność kopii wpisu do centralnej ewidencji i informacji rejestru działalności gospodarczych przedsiębiorców, prowadzonej w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (jeżeli jest one także siedzibą firmy), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
b) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, które wynikają z odrębnych przepisów, Zamawiający żądać będzie potwierdzonej za zgodność kopii wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. z dnia 7 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 919) oraz art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. z dnia 21 maja 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
c) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żądać będzie wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (druk oświadczenia – załącznik nr 5 i 6 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
3) Wykonawca, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą – załącznik nr 3 do SWZ zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych podmiotów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenia odpowiednio:
Wykonawcy, każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7 SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 8 SWZ.

II. Oferta, oprócz ceny powinna zawierać wskaźnik średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku - egzaminów praktycznych kat. T z wynikiem pozytywnym za 2022 rok, określone w zestawieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 5.01.2011 r. - o kierujących pojazdami (tj. z dnia 18 czerwca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1268). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty statystyki zdawalności za rok 2022r. z właściwego Starostwa Powiatowego w celu potwierdzenia danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowienie pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1.4) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień w zawieranej umowie, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian
zawartej umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
a) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
c) zawieszenia wykonywania usługi przez Zamawiającego,
d) zmiany miejsca prowadzenia kursów,
e) zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
f) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
g) uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),
h) rezygnacji przez Zamawiającego z części usługi,
i) zmiany stanu prawnego,
j) braku możliwości kontynuacji usługi z winy Zamawiającego,
k) działania sił natury,
l) konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy,
m) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,
n) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe wykonywanie kursu przez wskazaną/e osoby w ofercie, Zamawiający dopuszcza zmianę tej/tych osób na inne, posiadające ten sam lub wyższy poziom wykształcenia, doświadczenia i uprawnienia pedagogiczne;
o) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania usługi, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
p) Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług,
c) forma zmian- aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.