eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-07-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957476051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c94f1dc9-098c-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009334/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022r. do 30 czerwca 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjatków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Poprzez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie.
5. Instrukcja składania ofert oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, zwana dalej „instrukcją”, jest integralną częścią platformazakupowa.pl i dostępna jest na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf.
8. Korzystanie z Platformy Zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych – oprogramowanie zewnętrzne: Google Chrome ver. 66
i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11.
9. Zaleca się stosowanie przeglądarki internetowej Google Chrome w najnowszej wersji.
10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, odt, .ods, odp, .odf, .zip, .rar, .7zip, .xades, .tar, .7z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.38.2022.KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług w ramach zadania pn.: „Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r.”:
a. dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Myślibórz, realizowany w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych; przy założeniu że usługa będzie świadczona dla uczniów klas 0-VIII, z zastrzeżeniem, że w związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju, w sytuacji wprowadzenia obostrzeń przez polski rząd związanymi z nauczaniem zdalnym, liczba uczniów dla których usługa ma być świadczona może ulec zmianie,
b. dowóz uczniów do szkół na podstawie stawki kilometrowej z miejscowości, z których nie ma komunikacji regularnej; przy założeniu że usługa będzie świadczona dla uczniów klas 0-VIII, z zastrzeżeniem, że w związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju, w sytuacji wprowadzenia obostrzeń przez polski rząd związany z nauczaniem zdalnym, liczba uczniów dla których usługa ma być świadczona może ulec zmianie
2. Planowana liczba uczniów dowożonych – bilet miesięczny:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu, ul. Piłsudskiego 18,
74-300 Myślibórz – 213;
2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu, ul. Lipowa 18A,
74-300 Myślibórz – 115;
3) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Golenicach, Golenice 1A, 74-300 Myślibórz – 47;
4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kierzkowie, Kierzków 69, 74-300 Myślibórz – 19;
5) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nawrocku, Nawrocko 11, 74-300 Myślibórz – 59.
3. Planowana liczba uczniów dowożonych – stawka kilometrowa:
1) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu, ul. Lipowa 18A, 74-300 Myślibórz – 5;
2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 74-240 Lipiany – 6.
4. Szczegółowo przedmiot umowy określają:
1) załącznik Nr 1A – Formularz cenowy,
2) załącznik Nr 1B - Trasy przewozów.
5. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r. będzie wynosić ok. 183 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży – na podstawie biletów miesięcznych, według zasad i w reżimie sanitarnym wynikającym z aktów prawa powszechnie obowiązującego odnoszących się do obostrzeń związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19.
7. Wykonawca zobowiązuje się:
1) dowozić uczniów do poszczególnych szkół w przedziale czasowym 7:20 – 7:50 na czas rozpoczynania się zajęć lekcyjnych w szkołach, z zastrzeżeniem że odbiór pierwszego ucznia z miejsca zamieszkania nie może nastąpić wcześniej niż o godz. 7:00;
2) odwozić uczniów do miejsca zamieszkania w trzech przedziałach czasowych:
a) pierwszy o godz. 12:40;
b) drugi o godz. 14:05;
c) trzeci o godz. 15:30
przy czym czas odwozu ostatniego ucznia do jego miejsca zamieszkania nie może być dłuższy niż 60 min.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 295 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii CP

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pojazdów z normą emisji spalin co najmniej EURO 4 wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia ES

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pojazdów wyprodukowanych po 2010 r. PW

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia, tzn.: - posiada odpowiednie zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ;
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
2) Aktualne zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:
a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ;
b) Formularz cenowy – zgodnie z załącznikiem Nr 1A do SWZ;
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ;
d) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ;
e) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
f) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);
h) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu umowy,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości.
6. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępownania możliwe są w trybie art. 455 ustawy
Pzp. Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień zawartej umowy wraz z określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz
warunków wprowadzenia zmian niemodyfikujących ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach zamówienia, tj.
projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego
(zał. nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez wykonawcę, jest Platforma Zakupowa Gminy Myślibórz dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.