eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszęcin › Usługa dowozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Koszęcin, w tym dzieci niepełn. do placówek oświat. na terenie Gminy oraz do Specjaln. Ośrod.Szkol.-Wychow. spoza terenu Gminy wraz z zapewnieniem opiekiOgłoszenie z dnia 2023-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dowozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Koszęcin, w tym dzieci niepełn. do placówek oświat. na terenie Gminy oraz do Specjaln. Ośrod.Szkol.-Wychow. spoza terenu Gminy wraz z zapewnieniem opieki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koszęcin

1.3.) Oddział zamawiającego: UG Koszęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców 10

1.5.2.) Miejscowość: Koszęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-286

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3576 100

1.5.8.) Numer faksu: 34 3576 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koszecin@koszecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14e84fd6-feb8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dowozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Koszęcin, w tym dzieci niepełn. do placówek oświat. na terenie Gminy oraz do Specjaln. Ośrod.Szkol.-Wychow. spoza terenu Gminy wraz z zapewnieniem opieki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14e84fd6-feb8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00273385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011926/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi dowozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Koszęcin w tym dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, wraz z zapewnieniem opieki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238736

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 389814,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz 27 dzieci (22 dzieci niepełnosprawnych; w tym jedno dziecko poruszające się na wózku inwalidzkim elektrycznym nieskładanym oraz 5 dzieci – obywateli Ukrainy) z terenu Gminy Koszęcin (miejscowości, z których są dowożone dzieci: Bukowiec, Strzebiń, Koszęcin, Cieszowa, Rusinowice, Wierzbie, Sadów) do:
- Przedszkola w Rusinowicach przy ul. Lompy 1,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” z oddziałami specjalnymi w Lublińcu przy ul. Damrota 15, a także :
-17 uczniów z miejscowości Sadów (Podlesie) do Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty przy ul. Powstańców Śląskich 72 oraz do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie przy
ul. Spółdzielczej 1.
Trasa przewozu:
a) Bukowiec, Strzebiń, Koszęcin, Cieszowa, Rusinowice, Sadów, Lubliniec / Sadów Podlesie, Sadów – kurs poranny
b) Sadów – Sadów Podlesie, Lubliniec, Sadów, Rusinowice, Koszęcin, Cieszowa, Strzebiń, Bukowiec – kurs popołudniowy.
Maksymalna liczba kilometrów dziennie – 190 km
Kurs poranny: Wykonawca przewozi dzieci niepełnosprawne z miejscowości Bukowiec, Strzebiń, Koszęcin, Cieszowa, Rusinowice, Sadów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lublińcu
przy ul. P. Stalmacha 90 oraz do Niepublicznego Przedszkole Językowego „Wyspa Szkrabów” z oddziałami specjalnymi w Lublińcu przy ul. Damrota 15 oraz dzieci (obywatele Ukrainy) z miejscowości Strzebiń
oraz Koszęcin do Przedszkola w Rusinowicach przy ul. 1 Maja 29, w drodze powrotnej z Lublińca dowozi uczniów z miejscowości Sadów Podlesie do Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
w Sadowie przy ul. Powstańców Śląskich 72 oraz do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie
przy ul. Spółdzielczej 1.

Kurs popołudniowy: Wykonawca odwozi uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie przy ul. Powstańców Śląskich 72 oraz z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie
przy ul. Spółdzielczej 1 do miejscowości Sadów Podlesie, następnie odbiera dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90 oraz z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” z oddziałami specjalnymi w Lublińcu przy ul. Damrota 15, następnie odbiera dzieci (obywateli Ukrainy) z Przedszkola w Rusinowicach przy ul. 1 Maja 29 i odwozi do miejsca zamieszkania.

Na wskazanej trasie przewóz będzie realizowany dla maksymalnie 22 uczniów jednocześnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 154000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje przewóz 6 uczniów z miejscowości Rzyce do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 7 oraz do przedszkoli znajdujących się w miejscowości Koszęcin,
Trasa przewozu:
a) Rzyce – Koszęcin – kurs poranny,
b) Koszęcin – Rzyce –kurs popołudniowy
Maksymalna liczba kilometrów: 10 km
Kurs poranny: Wykonawca przewozi uczniów z miejscowości Rzyce do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 7 oraz do przedszkoli znajdujących się w miejscowości Koszęcin;
Kurs popołudniowy: Wykonawca odwozi dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 7 oraz z przedszkoli znajdujących się w miejscowości Koszęcin do miejscowości Rzyce.
Na wskazanej trasie przewóz będzie realizowany dla maksymalnie 6 uczniów jednocześnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 45000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje przewóz 40 uczniów z miejscowości Bukowiec, Łazy do Przedszkola w Strzebiniu przy ul. 1 Maja 22 oraz Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu przy ul. Lompy 9,
22 uczniów z miejscowości Cieszowa do Przedszkola pod Dębem w Koszęcinie przy ul. Szkolnej 4 oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 7 oraz 42 uczniów z miejscowości Wierzbie do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie przy ul. Spółdzielczej 1 oraz do Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie przy ul. Powstańców Śląskich 72.

Trasa przewozu:
a) Psary skrzyżowanie – Bukowiec – Bukowiec n.ż. – Łazy ul. Drzymały – Łazy - Łazy ul. Miodowa – Strzebiń Przedszkole – Strzebiń Szkoła – Cieszowa – Koszęcin Przedszkole – Koszęcin Szkoła – Wierzbie las – Wierzbie – Sadów Szkoła - Sadów Przedszkole – kurs poranny
b) Koszęcin Szkoła – Cieszowa – Strzebiń Szkoła – Strzebiń Przedszkole – Łazy
ul. Miodowa – Łazy – Łazy ul. Drzymały – Bukowiec n.ż. – Bukowiec – Psary skrzyżowanie – Sadów Szkoła – Sadów Przedszkole – Wierzbie – Koszęcin Szkoła – Cieszowa - Strzebiń Szkoła – Strzebiń Przedszkole – Bukowiec n.ż. – Łazy ul. Drzymały – Łazy – Łazy ul. Miodowa – kurs popołudniowy

Maksymalna liczba kilometrów dziennie – 150 km

Kurs poranny: Wykonawca przewozi uczniów z miejscowości Bukowiec oraz Łazy do Przedszkola w Strzebiniu oraz do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu, następnie przewozi uczniów z miejscowości Cieszowa do Przedszkola pod Dębem w Koszęcinie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, następnie przewozi uczniów z miejscowości Wierzbie do Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie oraz do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie.
Kurs popołudniowy: Wykonawca przewozi uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie oraz z Przedszkola pod Dębem w Koszęcinie do miejscowości Cieszowa, następnie przewozi uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu oraz z Przedszkola w Strzebiniu do miejscowości Łazy oraz Bukowiec, następnie przewozi uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie oraz z Przedszkola w Sadowie do miejscowości Wierzbie, następnie przewozi pozostałych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie do miejscowości Cieszowa a następnie pozostałych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu oraz z Przedszkola w Strzebiniu do miejscowości Bukowiec oraz Łazy.

Na wskazanej trasie przewóz będzie realizowany dla maksymalnie 42 uczniów jednocześnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 127000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje przewóz 1 ucznia z miejscowości Sadów do Specjalnego OśrodkaSzkolno – Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22.

Trasa przewozu:
a) Sadów – Chorzów – kurs poranny,
b) Chorzów – Sadów – kurs popołudniowy

Maksymalna liczba kilometrów – 120 km

Kurs poranny: Wykonawca przewozi ucznia z miejscowości Sadów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22.

Kurs popołudniowy: Wykonawca odwozi ucznia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22 do miejscowości Sadów.

Na wskazanej trasie przewóz będzie realizowany dla maksymalnie 1 ucznia jednocześnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 95000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzieleniu zamówienia
unieważnia się, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172272,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307296,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzieleniu zamówienia
unieważnia się, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83420,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 130950,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzieleniu zamówienia
unieważnia się, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163930,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 291000,00 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzieleniu zamówienia
unieważnia się, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie podmiotowych środków dowodowych oraz zrezygnował z dalszego udziału w postępowaniu, gdyż dokonał błędnego założenia kosztów realizacji zadania. W związku z powyższym oferta została odrzucona. Natomiast pozostałe oferty złożone przez Wykonawców przekraczały znacząco kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację ,,IV'' części zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją art.226 ust.1 pkt. 2) lit.c ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwaną Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę: c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 112132,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138933,10 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.