eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszęcin › Usługa dowozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Koszęcin, w tym dzieci niepełn. do placówek oświat. na terenie Gminy oraz do Specjaln. Ośrod.Szkol.-Wychow. spoza terenu Gminy wraz z zapewnieniem opiekiOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dowozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Koszęcin, w tym dzieci niepełn. do placówek oświat. na terenie Gminy oraz do Specjaln. Ośrod.Szkol.-Wychow. spoza terenu Gminy wraz z zapewnieniem opieki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koszęcin

1.3.) Oddział zamawiającego: UG Koszęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców 10

1.5.2.) Miejscowość: Koszęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-286

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3576 100

1.5.8.) Numer faksu: 34 3576 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koszecin@koszecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dowozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Koszęcin, w tym dzieci niepełn. do placówek oświat. na terenie Gminy oraz do Specjaln. Ośrod.Szkol.-Wychow. spoza terenu Gminy wraz z zapewnieniem opieki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14e84fd6-feb8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011926/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi dowozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Koszęcin w tym dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, wraz z zapewnieniem opieki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14e84fd6-feb8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określaRegulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań
dla dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust.1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu
sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-Administratorem danych osobowych jest Gmina Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin.
- Z Inspektorem Ochrony Danych Cezarym Nowickim można kontaktować się mailowo, pod adresem: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa dowozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Koszęcin, w tym dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Gminy Koszęcin oraz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych spoza terenu Gminy wraz z zapewnieniem opieki ''
-odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tj. ze zm.),dalej „ustawa Pzp”;
-dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane;
Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZ.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz 27 dzieci (22 dzieci niepełnosprawnych; w tym jedno dziecko poruszające się na wózku inwalidzkim elektrycznym nieskładanym oraz 5 dzieci – obywateli Ukrainy) z terenu Gminy Koszęcin (miejscowości, z których są dowożone dzieci: Bukowiec, Strzebiń, Koszęcin, Cieszowa, Rusinowice, Wierzbie, Sadów) do:
- Przedszkola w Rusinowicach przy ul. Lompy 1,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” z oddziałami specjalnymi w Lublińcu przy ul. Damrota 15, a także :
-17 uczniów z miejscowości Sadów (Podlesie) do Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty przy ul. Powstańców Śląskich 72 oraz do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie przy
ul. Spółdzielczej 1.
Trasa przewozu:
a) Bukowiec, Strzebiń, Koszęcin, Cieszowa, Rusinowice, Sadów, Lubliniec / Sadów Podlesie, Sadów – kurs poranny
b) Sadów – Sadów Podlesie, Lubliniec, Sadów, Rusinowice, Koszęcin, Cieszowa, Strzebiń, Bukowiec – kurs popołudniowy.
Maksymalna liczba kilometrów dziennie – 190 km
Kurs poranny: Wykonawca przewozi dzieci niepełnosprawne z miejscowości Bukowiec, Strzebiń, Koszęcin, Cieszowa, Rusinowice, Sadów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lublińcu
przy ul. P. Stalmacha 90 oraz do Niepublicznego Przedszkole Językowego „Wyspa Szkrabów” z oddziałami specjalnymi w Lublińcu przy ul. Damrota 15 oraz dzieci (obywatele Ukrainy) z miejscowości Strzebiń
oraz Koszęcin do Przedszkola w Rusinowicach przy ul. 1 Maja 29, w drodze powrotnej z Lublińca dowozi uczniów z miejscowości Sadów Podlesie do Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
w Sadowie przy ul. Powstańców Śląskich 72 oraz do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie
przy ul. Spółdzielczej 1.

Kurs popołudniowy: Wykonawca odwozi uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie przy ul. Powstańców Śląskich 72 oraz z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie
przy ul. Spółdzielczej 1 do miejscowości Sadów Podlesie, następnie odbiera dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90 oraz z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” z oddziałami specjalnymi w Lublińcu przy ul. Damrota 15, następnie odbiera dzieci (obywateli Ukrainy) z Przedszkola w Rusinowicach przy ul. 1 Maja 29 i odwozi do miejsca zamieszkania.

Na wskazanej trasie przewóz będzie realizowany dla maksymalnie 22 uczniów jednocześnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
- Cena brutto [Pc1] -60 punktów
- Czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia [Pc2] - 20 punktów
- Aspekt środowiskowy –realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej [Pc3] -20 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje przewóz 6 uczniów z miejscowości Rzyce do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 7 oraz do przedszkoli znajdujących się w miejscowości Koszęcin,
Trasa przewozu:
a) Rzyce – Koszęcin – kurs poranny,
b) Koszęcin – Rzyce –kurs popołudniowy
Maksymalna liczba kilometrów: 10 km
Kurs poranny: Wykonawca przewozi uczniów z miejscowości Rzyce do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 7 oraz do przedszkoli znajdujących się w miejscowości Koszęcin;
Kurs popołudniowy: Wykonawca odwozi dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 7 oraz z przedszkoli znajdujących się w miejscowości Koszęcin do miejscowości Rzyce.
Na wskazanej trasie przewóz będzie realizowany dla maksymalnie 6 uczniów jednocześnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
- Cena brutto [Pc1] -60 punktów
- Czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia [Pc2] -20 punktów
- Aspekt środowiskowy –realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej [Pc3] -20 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje przewóz 40 uczniów z miejscowości Bukowiec, Łazy do Przedszkola w Strzebiniu przy ul. 1 Maja 22 oraz Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu przy ul. Lompy 9,
22 uczniów z miejscowości Cieszowa do Przedszkola pod Dębem w Koszęcinie przy ul. Szkolnej 4 oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 7 oraz 42 uczniów z miejscowości Wierzbie do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie przy ul. Spółdzielczej 1 oraz do Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie przy ul. Powstańców Śląskich 72.

Trasa przewozu:
a) Psary skrzyżowanie – Bukowiec – Bukowiec n.ż. – Łazy ul. Drzymały – Łazy - Łazy ul. Miodowa – Strzebiń Przedszkole – Strzebiń Szkoła – Cieszowa – Koszęcin Przedszkole – Koszęcin Szkoła – Wierzbie las – Wierzbie – Sadów Szkoła - Sadów Przedszkole – kurs poranny
b) Koszęcin Szkoła – Cieszowa – Strzebiń Szkoła – Strzebiń Przedszkole – Łazy
ul. Miodowa – Łazy – Łazy ul. Drzymały – Bukowiec n.ż. – Bukowiec – Psary skrzyżowanie – Sadów Szkoła – Sadów Przedszkole – Wierzbie – Koszęcin Szkoła – Cieszowa - Strzebiń Szkoła – Strzebiń Przedszkole – Bukowiec n.ż. – Łazy ul. Drzymały – Łazy – Łazy ul. Miodowa – kurs popołudniowy

Maksymalna liczba kilometrów dziennie – 150 km

Kurs poranny: Wykonawca przewozi uczniów z miejscowości Bukowiec oraz Łazy do Przedszkola w Strzebiniu oraz do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu, następnie przewozi uczniów z miejscowości Cieszowa do Przedszkola pod Dębem w Koszęcinie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, następnie przewozi uczniów z miejscowości Wierzbie do Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie oraz do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie.
Kurs popołudniowy: Wykonawca przewozi uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie oraz z Przedszkola pod Dębem w Koszęcinie do miejscowości Cieszowa, następnie przewozi uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu oraz z Przedszkola w Strzebiniu do miejscowości Łazy oraz Bukowiec, następnie przewozi uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie oraz z Przedszkola w Sadowie do miejscowości Wierzbie, następnie przewozi pozostałych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie do miejscowości Cieszowa a następnie pozostałych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu oraz z Przedszkola w Strzebiniu do miejscowości Bukowiec oraz Łazy.

Na wskazanej trasie przewóz będzie realizowany dla maksymalnie 42 uczniów jednocześnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
1. Cena -60 punktów
2. Czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia- 20 punktów
3. Aspekt środowiskowy –realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej - 20 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy –realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje przewóz 1 ucznia z miejscowości Sadów do Specjalnego OśrodkaSzkolno – Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22.

Trasa przewozu:
a) Sadów – Chorzów – kurs poranny,
b) Chorzów – Sadów – kurs popołudniowy

Maksymalna liczba kilometrów – 120 km

Kurs poranny: Wykonawca przewozi ucznia z miejscowości Sadów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22.

Kurs popołudniowy: Wykonawca odwozi ucznia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22 do miejscowości Sadów.

Na wskazanej trasie przewóz będzie realizowany dla maksymalnie 1 ucznia jednocześnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
- Cena brutto [Pc1] - 60 pkt.
- Czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia [Pc2]- 20 pkt.
- Aspekt środowiskowy –realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej [Pc3]-20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia zastępczego pojazdu w razie awarii lub innego zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy pojazdów spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin co najmniej EURO 5 lub wyższej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na krajowym transporcie drogowym osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.), a także, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- co najmniej jednym kierowcą, spełniającym wymagania określone w art. 39a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.), posiadającym aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz minimum roczne doświadczenie w kierowaniu pojazdem - z przewozem osób, a także posiadającym aktualne orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwskazań do kierowania pojazdem oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP, PPOŻ i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz biegle posługującym się językiem polskim
- co najmniej jednym opiekunem, będącym osobami pełnoletnim i posiadającym aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz minimum roczny staż pracy na stanowisku pedagogicznym lub jako opiekun w trakcie przewozu osób niepełnosprawnych, który posiada przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, biegle posługującym się językiem polskim
- minimum jednym pojazdem posiadającym ważne badania techniczne, dopuszczonym do ruchu, odpowiednio oznakowanym, z liczbą miejsc siedzących dla minimum 1 osoby (dodatkowo miejsce dla kierowcy i opiekuna), wszystkie siedzenia winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy. Dla Zadania nr 1 wymagane jest przystosowanie pojazdu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, tj. posiadający windę, rampę lub najazd oraz mocowanie wózków inwalidzkich zapewniające bezpieczeństwo przewożonej osobie niepełnosprawnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Złożenie oświadczenia dotyczące braku przesłane wykluczenia z postępowania na podst. art. 125 ust.1 Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca , którego oferta została najwyżej oceniona dostarcza:
-kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową albo licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, na podstawie ustawy z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 poz. 567 ze zm.).
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
-wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 8.2.1 – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w
oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 15.9.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania
wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.