eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Zakup ambulansu drogowego (transportowego) typu A1 wraz z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup ambulansu drogowego (transportowego) typu A1 wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000315123

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Jana 9

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpitalpomnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpomnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ambulansu drogowego (transportowego) typu A1 wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ccc2ebe-068b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00273121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114957/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup ambulansu drogowego (transportowego) typu A1 wraz z wyposażeniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252945

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.240.20.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 214000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansu drogowego (transportowego) typu A1 wraz z wyposażeniem.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21.06.2023 r. do godz. 11:00 wpłynęła jedna (1) oferta firmy:
RATOWNIK - AMBULANSE Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Wilcza 5
05-506 Lesznowola
Cena brutto: 377 836,22zł
Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przedmiotu zamówienia przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto: 256 360,00zł) i brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej postępowania, nie ma możliwości prowadzenia dalszych czynności w niniejszym postępowaniu w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.