eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. SzubiankiOgłoszenie z dnia 2023-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAROCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627499502

1.5.8.) Numer faksu: 627472225

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@jarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea569195-f899-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00272119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030425/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228351

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR-RGK.271.1.25.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 316393,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie dotyczy budowy placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki” w tym wykonania wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SWZ.
Zamówienie dotyczy budowy placu zabaw na działce nr 1962 w Jarocinie obręb – Jarocin, jedn. ewidencyjna Jarocin – miasto.
Projekt placu zabaw zakłada zamontowanie następujących elementów zabawowych:
1) Demontaż istniejących elementów zabawowych z wyłączeniem elementów siłowni
2) Nawierzchnia placu z kostki kamiennej przeznaczona do ruchu pieszego - 36m2
3) Ogrodzenie – wymiana uszkodzonych przęseł dł. 250 cm na identyczny panel ogrodzeniowy – szt. 5
4) Regulacja istniejących furtek – szt. 3
5) Dostawa i montaż zestawu zabawowego – wieża wraz z dwoma zjeżdżalniami – szt.1
6) Dostawa i montaż zestawu zabawowego – pszczoła – szt. 1
7) Dostawa i montaż urządzenia – huśtawka grupowa – szt. 1
8) Dostawa i montaż urządzenia – bujak sprężynowy rowerek – szt. 1
9) Dostawa i montaż urządzenia – bujak sprężynowy pszczoła – szt.1
10) Dostawa i montaż - Ławka z oparciem – szt.3
11) Dostawa i montaż – kosz na śmieci – szt. 1
12) Przestawienie istniejących ławek – szt. 1
13) Likwidacja i wykonanie nawierzchni trawiastej – 350m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa, projekt umowy oraz STWIOR.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 288 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 470672,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 558420,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.