eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubasz › "Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz w okresie od 04 września 2023 r. do 22 grudnia 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2023-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz w okresie
od 04 września 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570219211

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 37

1.5.2.) Miejscowość: Lubasz

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-720

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672556039, 664 746 492

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzosip13@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gzosiplubasz.naszaplacowka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lubasz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz w okresie
od 04 września 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea795201-fead-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00271644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059561/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów z terenu Gminy Lubasz do szkół

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GZOSIP.454.01.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 152169,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
Świadczenie usług polegających na dowozie i odwozie uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Lubasz w okresie od 04 września 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. według harmonogramu dowozów i odwozów szkolnych. Usługa świadczona będzie w dni nauki szkolnej przy udziale trzech autobusów na trasie:
Autobus nr I
Lubasz 6.45 -Sławno (przedszkole ) 6,55 - Kamionka wieś 7,00 (przedszkole +PSP I-III) – Dulinowo 7,05 (przedszkole +PSP I-III) – Sokołowo 7,10 – Kamionka przedszkole (I-III) 7,20– Sławno (przedszkole + I-III) 7,25 – Prusinowo (I-III ) - 7,30– Jędrzejewo 7,35
Jędrzejewo osiedle 7,40 (I-VIII) – Jędrzejewo szkołą 7,45 ( IV – VIII) – Prusinowo (IV – VIII) - 7,50- Kamionka szkoła 7,55 - Lubasz ul. Podgórna 8,05 – Lubasz ul. Szkolna 6 – 8,10

Autobus nr II
Lubasz 6,50 -Bzowo 6,55 - Antoniewo ( I-III) 7,05 – Rybakówka 7,15 (PSP) Kruteczek 7,20 ( PSP) – Krucz Wybudowanie 7,25 ( PSP) – Krucz szkoła 7,30 – Antoniewo 7,35 (IV-VIII) - Bzowo 7,40 ( IV-VIII) – Goraj (klasy VIII) - Lubasz 7,55
Lubasz 7.55- Goraj 8,00 (przedszkole + I-VI) - Lubasz 8,10

Autobus nr III
Lubasz 6,35 – Ciszkowo PSP 6.50 – Krucz Stacja 6,55 PSP – Krucz szkoła 7,00 – Lubasz 7,10
Lubasz 7,10 – Dębe wieś 7,15- Dębe osiedle 7,17 - Dębe (wiatrak) 7,22 – Lubasz 7,25
Lubasz 7,25 - Kamionka wieś (IV-VIII) 7,35, Kamionka Dulinowo (IV-VIII) 7,40 –Kamionka szkoła 7,45 (IV-VIII) - Sławno 7,50 (IV-VIII) Lubasz - ul. Nowa 7,55 - Lubasz 7,55
Lubasz 7,55 – Stajkowo wieś 8,00 – Stajkowo kasztany 8,02 – Miłkówko-8,05 – Miłkowo 8,10 – Lubasz 8,15

ODWOZY Poniedziałek – Czwartek
Autobus nr I
Lubasz ul. Szkolna 6 – 12,10 – Lubasz ul. Podgórna 12.15 – Sławno 12,20– Jędrzejewo 12,25 – Jędrzejewo osiedle 12,40 – Prusinowo 12.43 – Sławno 12,45 - Kamionka szkoła 12,50 – Kamionka Dulinowo 12,55 -Sokołowo 13,00 - Kamionka Wieś 13,10 – Kamionka szkoła 13,15 - Sławno 13,18 – Prusinowo 13,20 – Jędrzejewo szkoła 13,25 - Lubasz 13,35

Lubasz ul. Szkolna 14,00 – Lubasz ul. Podgórna 14.05 – Sławno 14.10 – Prusinowo 14,15 - Jędrzejewo 14,20 – Jędrzejewo osiedle 14,35 – Prusinowo 14.40 – Sławno 14,45 - Kamionka szkoła 14,50– Kamionka Dulinowo 14,55 - Kamionka Wieś 15,00– Kamionka szkoła 15,05 - Prusinowo 15,10 – Jędrzejewo 15,15 – Jędrzejewo osiedle 15,20 – Lubasz ul. Podgórna 15,25
Lubasz 15,35 – Sławno 15.40 – Kamionka (szkoła) 15.45 - Kamionka Dulinowo – 15,50 – Kamionka wieś 15,55 – Sławno 16,00 - Prusinowo (przedszkole) 16.05– Jędrzejewo 16,10 – Jędrzejewo osiedle 16,15 –Prusinowo 16,20 - Lubasz 16,30

Autobus nr II
Lubasz 12,05 – Goraj 12.10 – Bzowo – 12.15 – Krucz 12,25- Krucz stacja – 12.30 – Ciszkowo 12,40 - Krucz wyb. 12,50 – Kruteczek 12,55 – Rybakówka I i II - 13,00 – Antoniewo 13,05 – Bzowo 13.10 – Lubasz 13,15.

Lubasz 13.55 – Goraj 14.00 - Bzowo 14,05 – Antoniewo 14,10 – Krucz 14.20 – Krucz stacja 14,25 – Ciszkowo 14,30 – Krucz wyb – 14,40 – Kruteczek -14,45 – Rybakówka 14.50 – Antoniewo 14.55 – Bzowo – 15,00 – Lubasz 15,15

Lubasz 15,35 – Goraj 15.40 – Ciszkowo15.45 - Krucz stacja 15.50- Krucz szkoła – 15,55 -Krucz wybudowanie 16,05- Kruteczek 16,10- Rybakówka 16,15 – Antoniewo 16,20 – Bzowo – 16,25- Lubasz 16,30

ODWOZY Piątek
Autobus nr I
Lubasz ul. Szkolna 6 – 12,10 – Lubasz ul. Podgórna 12.15 – Sławno 12,20– Jędrzejewo 12,25 – Jędrzejewo osiedle 12,40 – Prusinowo 12.43 – Sławno 12,45 - Kamionka szkoła 12,50 – Kamionka Dulinowo 12,55 -Sokołowo 13,00 - Kamionka Wieś 13,10 – Kamionka szkoła 13,15 - Sławno 13,18 – Prusinowo 13,20 – Jędrzejewo szkoła 13,25 - Lubasz 13,35
Lubasz 13,50 – Lubasz ul. Nowa 13,55 – Sławno 14.00 – Lubasz 14.05

Lubasz 14,05 – Sławno 14.10 – Prusinowo 14,15 - Jędrzejewo 14,20 – Jędrzejewo osiedle 14,35 – Prusinowo 14.40 – Sławno 14,45 - Kamionka szkoła 14,50– Kamionka Dulinowo 14,55 - Kamionka Wieś 15,00– Kamionka szkoła 15,05 - Prusinowo 15,10 – Jędrzejewo 15,15 – Jędrzejewo osiedle 15,20 – Lubasz 15,25

Lubasz 15,35 – Sławno 15.40 – Kamionka (szkoła) 15.45 - Kamionka Dulinowo – 15,50 – Kamionka wieś 15,55 – Sławno 16,00 - Prusinowo (przedszkole) 16.05– Jędrzejewo 16,10 – Jędrzejewo osiedle 16,15 –Prusinowo 16,20 - Lubasz 16,30


Autobus nr II
Lubasz 12,05 – Goraj 12.10 – Bzowo – 12.15 – Krucz 12,25- Krucz stacja – 12.30 – Ciszkowo 12,40 - Krucz wyb. 12,50 – Kruteczek 12,55 – Rybakówka I i II - 13,00 – Antoniewo 13,05 – Bzowo 13.10 – Lubasz 13,15.
Lubasz 13.15 – Dębe 13,30 – Lubasz 13,35

Lubasz 13.55 – Goraj 14.00 - Bzowo 14,05 – Antoniewo 14,10 – Krucz 14.20 – Krucz stacja 14,25 – Ciszkowo 14,30 – Krucz wyb – 14,40 – Kruteczek -14,45 – Rybakówka 14.50 – Antoniewo 14.55 – Bzowo – 15,00 – Lubasz 15,10

Lubasz 15.10 – Dębe 15,15 – Lubasz 15,30
Lubasz 15,35 – Goraj 15.40 – Ciszkowo15.45 - Krucz stacja 15.50- Krucz szkoła – 15,55 -Krucz wybudowanie 16,05- Kruteczek 16,10- Rybakówka 16,15 – Antoniewo 16,20 – Bzowo – 16,25- Lubasz 16,30

Określa się, że każdy z autobusów musi być zarejestrowany na minimalną liczbę osób 51 w tym liczba miejsc siedzących to minimum 39. Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymogi techniczne związane z dowozem dzieci do szkół. W ciągu jednego dnia nauki szkolnej autobusy będą pokonywać ok. 362 km - wg harmonogramu dowozów szkolnych. Wszystkie pojazdy rozpoczynają i kończą odwozy szkolne w Lubaszu. Do kosztów dowozów nie zaliczamy dojazdów i odjazdów autobusów z miejsca stacjonowania do Lubasza. Zamawiający zastrzega, że jeśli wyniknie potrzeba wykonania z uczniami dodatkowych kursów w przerwie pomiędzy dowozem a odwozem wykonawca będzie zobowiązany zrealizować taki kurs wg stawki zaoferowanej w przedmiotowych dowozach szkolnych na okres od 04.09.2023 r. do 22.12.2023 r. Po zakończonym miesiącu - do 10 dnia miesiąca następnego wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do zamawiającego fakturę oraz wykaz wykonanych kursów autobusów z miesiąca stanowiącego przedmiot świadczenia usług dowozu uczniów.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras, czasu przejazdów i liczby pokonanych kilometrów w zależności od sytuacji wynikającej z planów pracy szkół.
2) Zamawiający zapewnia osoby sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci.
3) Usługa dowozu dzieci musi być realizowana pojazdami spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022 ze zm.).
4) Każdy z wskazanych do realizacji zamówienia autobus musi posiadać aktualne badanie techniczne.
5) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 152169,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 153999,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 152169,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przewozy Autokarowe Davidoff Dawid Siwek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872074562

7.3.3) Ulica: Ogrodowa 45

7.3.4) Miejscowość: Wronki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 152169,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-04 do 2023-12-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.