eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubasz › "Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz w okresie od 04 września 2023 r. do 22 grudnia 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz w okresie
od 04 września 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570219211

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 37

1.5.2.) Miejscowość: Lubasz

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-720

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672556039, 664 746 492

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzosip13@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gzosiplubasz.naszaplacowka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz w okresie
od 04 września 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea795201-fead-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059561/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów z terenu Gminy Lubasz do szkół

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubasz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubasz; gzosip13@op.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, przekazywana jest za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubasz.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia , akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
Zalecane formaty przesyłanych danych - zalecany format: .pdf. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.Zamawiający dopuszcza także możliwość kontaktu z Wykonawcą za pomocą komunikacji elektronicznej e-mail: gzosip13@op.pl (nie dotyczy składania ofert – w przypadku składania ofert wyłącznie należy korzystać z Platformy).
3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazanym w Rozdziale I – „Zamawiającego” i „Prowadzącego postępowanie”. Niniejszy zapis ma analogiczne zastosowanie w przypadku komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym.
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem w/w Platformy. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ust. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Niniejsza informacja umieszczona jest w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych oferenta Administrator Danych Osobowych (ADO)
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz,
- przez e-mail: gzosip13@op.pl
- telefonicznie: +48 67 255 60 39.
Inspektor Ochrony Danych
Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
- listownie na adres: Kancelaria Ochrony Danych Osobowych Smart & Standars Joanna Mrowicka z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ptasiej 2 lok. 54, 00-138 Warszawa,
- przez e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych oferenta
Zamawiający będzie przetwarzać dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez oferenta danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oferenta
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy Pzp.
Okres przechowywania danych osobowych oferenta
Dane osobowe oferenta będą przetwarzane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy dane osobowe oferenta będą przetwarzane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Poznaniu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Odbiorcy danych osobowych oferenta
Dane oferenta zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem
Przysługują oferentowi następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do danych osobowych oferenta na podstawie art. 15 RODO,
- prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych oferenta na podstawie art. 16 RODO*,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oferenta na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
W odniesieniu do danych osobowych oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
Prawo wniesienia skargi
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych oferenta, przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZOSIP.454.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
Świadczenie usług polegających na dowozie i odwozie uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Lubasz w okresie od 04 września 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. według harmonogramu dowozów i odwozów szkolnych. Usługa świadczona będzie w dni nauki szkolnej przy udziale trzech autobusów na trasie:
Autobus nr I
Lubasz 6.45 -Sławno (przedszkole ) 6,55 - Kamionka wieś 7,00 (przedszkole +PSP I-III) – Dulinowo 7,05 (przedszkole +PSP I-III) – Sokołowo 7,10 – Kamionka przedszkole (I-III) 7,20– Sławno (przedszkole + I-III) 7,25 – Prusinowo (I-III ) - 7,30– Jędrzejewo 7,35
Jędrzejewo osiedle 7,40 (I-VIII) – Jędrzejewo szkołą 7,45 ( IV – VIII) – Prusinowo (IV – VIII) - 7,50- Kamionka szkoła 7,55 - Lubasz ul. Podgórna 8,05 – Lubasz ul. Szkolna 6 – 8,10

Autobus nr II
Lubasz 6,50 -Bzowo 6,55 - Antoniewo ( I-III) 7,05 – Rybakówka 7,15 (PSP) Kruteczek 7,20 ( PSP) – Krucz Wybudowanie 7,25 ( PSP) – Krucz szkoła 7,30 – Antoniewo 7,35 (IV-VIII) - Bzowo 7,40 ( IV-VIII) – Goraj (klasy VIII) - Lubasz 7,55
Lubasz 7.55- Goraj 8,00 (przedszkole + I-VI) - Lubasz 8,10

Autobus nr III
Lubasz 6,35 – Ciszkowo PSP 6.50 – Krucz Stacja 6,55 PSP – Krucz szkoła 7,00 – Lubasz 7,10
Lubasz 7,10 – Dębe wieś 7,15- Dębe osiedle 7,17 - Dębe (wiatrak) 7,22 – Lubasz 7,25
Lubasz 7,25 - Kamionka wieś (IV-VIII) 7,35, Kamionka Dulinowo (IV-VIII) 7,40 –Kamionka szkoła 7,45 (IV-VIII) - Sławno 7,50 (IV-VIII) Lubasz - ul. Nowa 7,55 - Lubasz 7,55
Lubasz 7,55 – Stajkowo wieś 8,00 – Stajkowo kasztany 8,02 – Miłkówko-8,05 – Miłkowo 8,10 – Lubasz 8,15

ODWOZY Poniedziałek – Czwartek
Autobus nr I
Lubasz ul. Szkolna 6 – 12,10 – Lubasz ul. Podgórna 12.15 – Sławno 12,20– Jędrzejewo 12,25 – Jędrzejewo osiedle 12,40 – Prusinowo 12.43 – Sławno 12,45 - Kamionka szkoła 12,50 – Kamionka Dulinowo 12,55 -Sokołowo 13,00 - Kamionka Wieś 13,10 – Kamionka szkoła 13,15 - Sławno 13,18 – Prusinowo 13,20 – Jędrzejewo szkoła 13,25 - Lubasz 13,35

Lubasz ul. Szkolna 14,00 – Lubasz ul. Podgórna 14.05 – Sławno 14.10 – Prusinowo 14,15 - Jędrzejewo 14,20 – Jędrzejewo osiedle 14,35 – Prusinowo 14.40 – Sławno 14,45 - Kamionka szkoła 14,50– Kamionka Dulinowo 14,55 - Kamionka Wieś 15,00– Kamionka szkoła 15,05 - Prusinowo 15,10 – Jędrzejewo 15,15 – Jędrzejewo osiedle 15,20 – Lubasz ul. Podgórna 15,25
Lubasz 15,35 – Sławno 15.40 – Kamionka (szkoła) 15.45 - Kamionka Dulinowo – 15,50 – Kamionka wieś 15,55 – Sławno 16,00 - Prusinowo (przedszkole) 16.05– Jędrzejewo 16,10 – Jędrzejewo osiedle 16,15 –Prusinowo 16,20 - Lubasz 16,30

Autobus nr II
Lubasz 12,05 – Goraj 12.10 – Bzowo – 12.15 – Krucz 12,25- Krucz stacja – 12.30 – Ciszkowo 12,40 - Krucz wyb. 12,50 – Kruteczek 12,55 – Rybakówka I i II - 13,00 – Antoniewo 13,05 – Bzowo 13.10 – Lubasz 13,15.

Lubasz 13.55 – Goraj 14.00 - Bzowo 14,05 – Antoniewo 14,10 – Krucz 14.20 – Krucz stacja 14,25 – Ciszkowo 14,30 – Krucz wyb – 14,40 – Kruteczek -14,45 – Rybakówka 14.50 – Antoniewo 14.55 – Bzowo – 15,00 – Lubasz 15,15

Lubasz 15,35 – Goraj 15.40 – Ciszkowo15.45 - Krucz stacja 15.50- Krucz szkoła – 15,55 -Krucz wybudowanie 16,05- Kruteczek 16,10- Rybakówka 16,15 – Antoniewo 16,20 – Bzowo – 16,25- Lubasz 16,30

ODWOZY Piątek
Autobus nr I
Lubasz ul. Szkolna 6 – 12,10 – Lubasz ul. Podgórna 12.15 – Sławno 12,20– Jędrzejewo 12,25 – Jędrzejewo osiedle 12,40 – Prusinowo 12.43 – Sławno 12,45 - Kamionka szkoła 12,50 – Kamionka Dulinowo 12,55 -Sokołowo 13,00 - Kamionka Wieś 13,10 – Kamionka szkoła 13,15 - Sławno 13,18 – Prusinowo 13,20 – Jędrzejewo szkoła 13,25 - Lubasz 13,35
Lubasz 13,50 – Lubasz ul. Nowa 13,55 – Sławno 14.00 – Lubasz 14.05

Lubasz 14,05 – Sławno 14.10 – Prusinowo 14,15 - Jędrzejewo 14,20 – Jędrzejewo osiedle 14,35 – Prusinowo 14.40 – Sławno 14,45 - Kamionka szkoła 14,50– Kamionka Dulinowo 14,55 - Kamionka Wieś 15,00– Kamionka szkoła 15,05 - Prusinowo 15,10 – Jędrzejewo 15,15 – Jędrzejewo osiedle 15,20 – Lubasz 15,25

Lubasz 15,35 – Sławno 15.40 – Kamionka (szkoła) 15.45 - Kamionka Dulinowo – 15,50 – Kamionka wieś 15,55 – Sławno 16,00 - Prusinowo (przedszkole) 16.05– Jędrzejewo 16,10 – Jędrzejewo osiedle 16,15 –Prusinowo 16,20 - Lubasz 16,30


Autobus nr II
Lubasz 12,05 – Goraj 12.10 – Bzowo – 12.15 – Krucz 12,25- Krucz stacja – 12.30 – Ciszkowo 12,40 - Krucz wyb. 12,50 – Kruteczek 12,55 – Rybakówka I i II - 13,00 – Antoniewo 13,05 – Bzowo 13.10 – Lubasz 13,15.
Lubasz 13.15 – Dębe 13,30 – Lubasz 13,35

Lubasz 13.55 – Goraj 14.00 - Bzowo 14,05 – Antoniewo 14,10 – Krucz 14.20 – Krucz stacja 14,25 – Ciszkowo 14,30 – Krucz wyb – 14,40 – Kruteczek -14,45 – Rybakówka 14.50 – Antoniewo 14.55 – Bzowo – 15,00 – Lubasz 15,10

Lubasz 15.10 – Dębe 15,15 – Lubasz 15,30
Lubasz 15,35 – Goraj 15.40 – Ciszkowo15.45 - Krucz stacja 15.50- Krucz szkoła – 15,55 -Krucz wybudowanie 16,05- Kruteczek 16,10- Rybakówka 16,15 – Antoniewo 16,20 – Bzowo – 16,25- Lubasz 16,30

Określa się, że każdy z autobusów musi być zarejestrowany na minimalną liczbę osób 51 w tym liczba miejsc siedzących to minimum 39. Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymogi techniczne związane z dowozem dzieci do szkół. W ciągu jednego dnia nauki szkolnej autobusy będą pokonywać ok. 362 km - wg harmonogramu dowozów szkolnych. Wszystkie pojazdy rozpoczynają i kończą odwozy szkolne w Lubaszu. Do kosztów dowozów nie zaliczamy dojazdów i odjazdów autobusów z miejsca stacjonowania do Lubasza. Zamawiający zastrzega, że jeśli wyniknie potrzeba wykonania z uczniami dodatkowych kursów w przerwie pomiędzy dowozem a odwozem wykonawca będzie zobowiązany zrealizować taki kurs wg stawki zaoferowanej w przedmiotowych dowozach szkolnych na okres od 04.09.2023 r. do 22.12.2023 r. Po zakończonym miesiącu - do 10 dnia miesiąca następnego wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do zamawiającego fakturę oraz wykaz wykonanych kursów autobusów z miesiąca stanowiącego przedmiot świadczenia usług dowozu uczniów.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras, czasu przejazdów i liczby pokonanych kilometrów w zależności od sytuacji wynikającej z planów pracy szkół.
2) Zamawiający zapewnia osoby sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci.
3) Usługa dowozu dzieci musi być realizowana pojazdami spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022 ze zm.).
4) Każdy z wskazanych do realizacji zamówienia autobus musi posiadać aktualne badanie techniczne.
5) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 129 ze zm.)

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
• posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (przewozy regularne specjalne), tj. aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego, posiadają Certyfikat Kompetencji Zawodowych,
c) zdolności technicznej lub zawodowej: za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
• zdolność techniczną lub zawodowa - dysponują odpowiednią ilością sprawnego taboru samochodowego (min. 3 autobusy z ważnymi badaniami technicznymi) – załącznik nr 6 do SWZ,
• posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 50.000 zł.

2. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SWZ wg formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania.

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
A. Zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
w sytuacji gdy Wykonawca zamierza skorzystać z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ.
a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 pkt A, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) i 4) ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
c) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia niekompletne, zawierające błędy lub budzące wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich poprawienia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie V ust. 1 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (SWZ Rozdział V ust. 1 pkt 1), tj.:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale XIX ust. 3 pkt 1) ppkt b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2 zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu do oferty należy złożyć następujące dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 2 do SWZ.
2) aktualne oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego według załącznika nr 3 do SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ.
5) Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. 1. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2) W zakresie spełnia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt b) SWZ, tj.:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (przewozy regularne specjalne), tj. aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego, posiadają Certyfikat Kompetencji Zawodowych.
3) W zakresie spełnia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt c) SWZ, tj.:
a) zdolność techniczną lub zawodowa - dysponują odpowiednią ilością sprawnego taboru samochodowego (min. 3 autobusy z ważnymi badaniami technicznymi) – załącznik nr 6 do SIWZ,
b) posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 50.000 zł.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów.
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3)W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 2 do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy – projektowane postanowienia umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lubasz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

łączna liczba uzyskanych punktów

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.