eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › BUDOWA PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PRZEBUDOWA ZADASZENIA PRZY BUDYNKU DYDAKTYCZNYM KPU W KROŚNIEOgłoszenie z dnia 2022-07-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PRZEBUDOWA ZADASZENIA PRZY BUDYNKU DYDAKTYCZNYM KPU W KROŚNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370468370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kpu.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpu.krosno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PRZEBUDOWA ZADASZENIA PRZY BUDYNKU DYDAKTYCZNYM KPU W KROŚNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e85d441-f2cf-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00271323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058324/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 BUDOWA PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PRZEBUDOWA ZADASZENIA PRZY BUDYNKU DYDAKTYCZNYM KPU W KROŚNIE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220553/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DTG/112/ZP-8/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wejściowych oraz budowa podnośnika w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do budynku dydaktycznego KPU w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4. Inwestycja umożliwi korzystanie osobom niepełnosprawnym z głównego wejścia do budynku.
Projekt obejmuje remont schodów zewnętrznych oraz budowę zewnętrznego podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych.
Konstrukcję istniejącego podestu wejściowego i schodów prowadzących do budynku pozostawia się bez zmian. W ramach robót budowlanych należy również oczyścić i zaimpregnować okładzinę schodów i podestu z piaskowca, oraz wymienić balustradę na schodach i podeście.
Do istniejącego podestu wejściowego dobudowany zostanie pionowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych (winda zewnętrzna o wysokości podnoszenia 1,03m).
Podest wejściowy, podnośnik oraz wnęka przy budynku osłonięte będą daszkiem szklanym na konstrukcji stalowej mocowanej do elewacji budynku, oraz wsparta na słupie stalowym.
Dodatkowo w ramach inwestycji wymienione zostaną drzwi wejściowe do budynku.
Istniejące drzwi drewniane, dwuskrzydłowe z naświetlem należy zdemontować i zamontować nowe drewniane, „ciepłe” wykonane na wzór istniejących.
Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obrębie zabudowy zabytkowej Krośnieńskiej Starówki w miejscu do którego dojazd z drogi publicznej jest utrudniony. Utrudnienia wynikają z ograniczenia nośności drogi dojazdowej. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza dojazd do terenu inwestycji z drogi publicznej tylko sprzętem budowlanym i pojazdami których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t.
W przypadku uszkodzenia drogi dojazdowej, Wykonawca doprowadzi ją na własny koszt do stanu sprzed rozpoczęcia korzystania z niej w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42416100-6 - Windy

42410000-3 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 297532,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 354240,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 297532,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łuc-Dom Przemysław Szybka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842270855

7.3.3) Ulica: ul. Świerkowa 15

7.3.4) Miejscowość: Wróblik Królewski

7.3.5) Kod pocztowy: 38-483

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 297532,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.