eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce- Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-004

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413676720

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzb.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.kielce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzb_kielce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-132303c7-f9fc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00271322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00106897/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233105

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZB/CZ i P/2023/2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 602657,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I przedmiotu zamówienia obejmuje utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez MZB w Kielcach, tj.: utrzymanie czystości i porządku korytarzy i klatek schodowych, wejść do budynków, przedsionków, wiatrołapów, strychów, korytarzy piwnicznych, pralni, suszarni, wózkowni, wspólnych kuchni, sanitariatów wspólnego użytku, kabin windowych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych wokół budynków, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załączonym do SWZ (Załącznik nr 8 cz. I – Opis Przedmiotu Zamówienia części I) na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy oraz załączonym do oferty arkuszem kalkulacyjnym - (Załącznik nr 7, stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do umowy). Zamawiający w trakcie trwania umowy ma prawo do zmiany ilości nieruchomości, ich lokalizacji oraz okresu świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia w czasie realizacji zamówienia.
Stosownie do art. 95 ust.1 Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.tj.:
a) co najmniej 5 osób dla części I wykonujących bezpośrednio czynności sprzątania (np: sprzątaczki, pracownicy fizyczni), które winny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
b) obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób zatrudnionych w nadzorze czy zarządzie oraz osób, które będą kierowały pracami objętymi zamówieniem,
c) Wykonawca wskaże osoby w Załączniku nr 1 do umowy, które będą realizować zamówienie w zakresie o którym mowa w punkcie a) powyżej przed przystąpieniem do wykonywania usług ( tj. przed
podpisaniem umowy na realizację zamówienia) oraz będzie zobowiązany do złożenia w celu udokumentowania tej obsady oświadczenia o spełnianiu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie będzie składne również z fakturą;
d) każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w punkcie c) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego);
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w punkcie c);
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez pisemne wezwanie Wykonawcy do okazania
Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 875 z późn. zm.) dla części I zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 558631,97 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II przedmiotu zamówienia obejmuje usługi sprzątania w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków. Zamówienie obejmuję sprzątanie pomieszczeń (zgodnie z załączonym harmonogramem sprzątania) o łącznej powierzchni: 842,74 m2 w tym: toalety (ilość wszystkich toalet: 11 szt.) o łącznej powierzchni 65,97m2. Zakres usługi oraz wymagania dotyczące jej wykonania zawarte są w załączonym do SWZ opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 cz. II – Opis Przedmiotu Zamówienia części II ).
Stosownie do art. 95 ust.1 Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.tj.:
a) co najmniej 2 osoby dla części II wykonujących bezpośrednio czynności sprzątania (np: sprzątaczki, pracownicy fizyczni), które winny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
b) obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób zatrudnionych w nadzorze czy zarządzie oraz osób, które będą kierowały pracami objętymi zamówieniem,
c) Wykonawca wskaże osoby w Załączniku nr 1 do umowy, które będą realizować zamówienie w zakresie o którym mowa w punkcie a) powyżej przed przystąpieniem do wykonywania usług ( tj. przed
podpisaniem umowy na realizację zamówienia) oraz będzie zobowiązany do złożenia w celu udokumentowania tej obsady oświadczenia o spełnianiu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie będzie składne również z fakturą;
d) każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w punkcie c) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego);
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w punkcie c);
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez pisemne wezwanie Wykonawcy do okazania
Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.5.) Wartość części: 44025,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 393024,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 393024,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 393024,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Obsługa Nieruchomości LOKUM Marta Agata Olczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 657-249-82-63

7.3.4) Miejscowość: Tumlin Dąbrówka 69a

7.3.5) Kod pocztowy: 26-050

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 393024,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35424,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40959,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39383,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STW System Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 657-26-85-491

7.3.3) Ulica: Ściegiennego 252

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39383,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.