eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce- Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-004

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413676720

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzb.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-132303c7-f9fc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233105

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00106897/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzb_kielce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzb_kielce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp,
Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe szczegółowe infomracje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych określone
zostały w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji Umowy na: „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach oraz w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.” w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce, tel. 41 3676720, e-mail; biuro@mzb.kielce.pl, w imieniu którego działa Dyrektor – Krzysztof Miernik;
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach oraz pod adresem e-mail: r.ad@gazeta.pl, (Radosław Adamiec) tel. 41 3676720 * ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 z późniejszymi zmianami);
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz SWZ pkt 1.2 Ochrona danych osobowych- RODO
(obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZB/CZ i P/2023/2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I przedmiotu zamówienia obejmuje utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez MZB w Kielcach, tj.: utrzymanie czystości i porządku korytarzy i klatek schodowych, wejść do budynków, przedsionków, wiatrołapów, strychów, korytarzy piwnicznych, pralni, suszarni, wózkowni, wspólnych kuchni, sanitariatów wspólnego użytku, kabin windowych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych wokół budynków, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załączonym do SWZ (Załącznik nr 8 cz. I – Opis Przedmiotu Zamówienia części I) na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy oraz załączonym do oferty arkuszem kalkulacyjnym - (Załącznik nr 7, stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do umowy). Zamawiający w trakcie trwania umowy ma prawo do zmiany ilości nieruchomości, ich lokalizacji oraz okresu świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia w czasie realizacji zamówienia.
Stosownie do art. 95 ust.1 Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.tj.:
a) co najmniej 5 osób dla części I wykonujących bezpośrednio czynności sprzątania (np: sprzątaczki, pracownicy fizyczni), które winny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
b) obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób zatrudnionych w nadzorze czy zarządzie oraz osób, które będą kierowały pracami objętymi zamówieniem,
c) Wykonawca wskaże osoby w Załączniku nr 1 do umowy, które będą realizować zamówienie w zakresie o którym mowa w punkcie a) powyżej przed przystąpieniem do wykonywania usług ( tj. przed
podpisaniem umowy na realizację zamówienia) oraz będzie zobowiązany do złożenia w celu udokumentowania tej obsady oświadczenia o spełnianiu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie będzie składne również z fakturą;
d) każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w punkcie c) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego);
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w punkcie c);
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez pisemne wezwanie Wykonawcy do okazania
Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 875 z późn. zm.) dla części I zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający, przewiduje możliwości udzielenia zamówienia z art. 214 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do kwoty netto : dla części I przedmiotu zamówienia do kwoty netto: 186 210,66 złotych jeżeli zaistnieje taka konieczność.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria oceny ofert szczegółowo opisane w Rozdziale 22- Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II przedmiotu zamówienia obejmuje usługi sprzątania w budynku biurowym Miejskiego Zarządu Budynków. Zamówienie obejmuję sprzątanie pomieszczeń (zgodnie z załączonym harmonogramem sprzątania) o łącznej powierzchni: 842,74 m2 w tym: toalety (ilość wszystkich toalet: 11 szt.) o łącznej powierzchni 65,97m2. Zakres usługi oraz wymagania dotyczące jej wykonania zawarte są w załączonym do SWZ opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 cz. II – Opis Przedmiotu Zamówienia części II ).
Stosownie do art. 95 ust.1 Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.tj.:
a) co najmniej 2 osoby dla części II wykonujących bezpośrednio czynności sprzątania (np: sprzątaczki, pracownicy fizyczni), które winny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
b) obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób zatrudnionych w nadzorze czy zarządzie oraz osób, które będą kierowały pracami objętymi zamówieniem,
c) Wykonawca wskaże osoby w Załączniku nr 1 do umowy, które będą realizować zamówienie w zakresie o którym mowa w punkcie a) powyżej przed przystąpieniem do wykonywania usług ( tj. przed
podpisaniem umowy na realizację zamówienia) oraz będzie zobowiązany do złożenia w celu udokumentowania tej obsady oświadczenia o spełnianiu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie będzie składne również z fakturą;
d) każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w punkcie c) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego);
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w punkcie c);
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez pisemne wezwanie Wykonawcy do okazania
Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający, przewiduje możliwości udzielenia zamówienia z art. 214 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do kwoty netto : dla części II do kwoty netto: 7 337,62 złotych, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria oceny ofert szczegółowo opisane w Rozdziale 22- Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
- dla części I zamówienia - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
- dla części II zamówienia – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
2) zdolności technicznej – Zamawiający wyznacza podmiotowe środki dowodowe dla każdej części zamówienia oddzielnie, tj.:
2.1) - dla części I zamówienia:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał: usługi sprzątania w co najmniej 10 budynkach w okresie 6 miesięcy jednego roku kalendarzowego oraz usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych o powierzchni co najmniej 50 000m2 w okresie 6 miesięcy jednego roku kalendarzowego, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – (wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 cz. I do SWZ) wraz z załączeniem dowodów (referencji lub innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty).
b) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże w wykazie sprzętu, że dysponuje lub będzie dysponował 2 urządzeniami do odśnieżania mechanicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SWZ).
2.2) - dla części II zamówienia:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał: usługi sprzątania w co najmniej jednym budynku biurowym o wartości brutto 30 000 zł. w okresie 6 miesięcy jednego roku kalendarzowego, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – (wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 cz. II do SWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług i sprzętu:
1 a) dla części I zamówienia:
- wykaz usług - zgodnie z pkt. 8.1 pkt. 2.1 a) SWZ, wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –należycie wykonał: usługi sprzątania w co najmniej 10 budynkach w okresie 6 miesięcy jednego roku kalendarzowego oraz usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych o powierzchni co najmniej 50 000m2 w okresie 6 miesięcy jednego roku kalendarzowego, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – (wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 cz. I do SWZ) wraz z załączeniem dowodów (referencji lub innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty), oraz
- wykaz sprzętu - zgodnie z pkt. 8.1 pkt. 2.1 b) SWZ, wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 2 urządzeniami do odśnieżania mechanicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SWZ) oraz
1 b) dla części II zamówienia:
wykaz usług - zgodnie z pkt. 8.1 pkt. 2.2) SWZ, wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał: usługi sprzątania w co najmniej jednym budynku biurowym o wartości brutto 30 000 zł. w okresie 6 miesięcy jednego roku kalendarzowego, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – (wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 cz. II do SWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia – zgodnie z pkt 8.1.1 SWZ.
3.Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp (wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ,
b) arkusz kalkulacyjny - Załącznik nr 7 do SWZ,
c) wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznika nr 2 do SWZ,
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenie ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego w formularzu oferty (wg Załącznika nr 1 do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego
e) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 11.1d SWZ;
f) pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania pełnomocnika tj. do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
g) pisemne zobowiązanie wg Załącznika 3a do SWZ lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. SWZ określające zakres umocowania do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, oraz
h) wypełnione i podpisane przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 3 do SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
i) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) – każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 2 do SWZ) - w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art.117 ust. 4 ustawy Pzp (wg załączonego wzoru Załącznik nr 4 do SWZ),
j) dokumenty, o których mowa w pkt. 11.1.d) lub 11.1.e) SWZ określające zakres umocowania do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie sporządzone odpowiednio według wzoru Załącznika nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art.117 ust, 4 ustawy Pzp według wzoru Załącznika nr 4 do SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej tych podmiotów (o ile dotyczy).
7. Pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania pełnomocnika tj. do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców.
8. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowę spółki cywilnej wraz z aneksami lub umowę konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe warunki zmiany Umowy zawarte są w pkt. 29.4 SWZ oraz § 13 projektowanych postanowieniach umowy Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzb_kielce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.