eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.Ogłoszenie z dnia 2023-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku
Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Księcia Ludwika I 3

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768403100

1.5.8.) Numer faksu: 768403140

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ug.lubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.lubin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku
Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc929022-febd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00270954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038667/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Modernizacja instalacji elektrycznej i wodnej w budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239906

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.29.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.

Zakres robót do wykonania obejmuje między innymi następujące podstawowe elementy:

• wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły z wyłączeniem kotłowni,
• wymianę wszystkich opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne,
• zabudowę instalacji wyłącznika pożarowego,
• wykonanie instalacji ekwipotencjalnej,
• wykonanie gniazd wtyczkowych,
• dostawę i montaż dzwonków szkolnych,
• wymianę rozdzielnic,
• montaż instalacji sygnalizacji alarmu pożaru – SAP,
• budowę instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
• odtworzenie tynków wraz z malowaniem ścian,
• wykonanie instalacji wody pożarowej, cyrkulacji oraz wody ciepłej i zimnej,
• wymianę urządzeń sanitarnych i armatury,
• wymianę wszystkich podejść do pionów,
• wymianę obłożeń ceramicznych ścian oraz obłożeń gresowych posadzek,
• roboty wykończeniowe i porządkowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona ze SWZ dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacja, oraz przedmiary robót.
Wymagane cechy robót budowlanych zamawiający określił w ww. dokumentach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 980 000,00 zł brutto.

Cena jedynej ofert jaka wpłynęła w postępowaniu przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec tego należy przyjąć, iż zaszły przesłanki unieważnienia postępowania polegające na tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ponieważ Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowił jak wyżej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1507053,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1507053,74 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.