eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Remont toalet pionu I w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1Ogłoszenie z dnia 2023-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont toalet pionu I w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Bytomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PIEKARSKA 1

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sg@bytom.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytom.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f330eebc-fded-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont toalet pionu I w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f330eebc-fded-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00268370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00124085/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont toalet w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu - ETAP I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237074

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG. 220-2/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 382113,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu toalet Pionu I w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ulicy
Piekarskiej 1, który obejmuje pion toalet na trzech kondygnacjach tj. pomieszczenia 13, 14, 114 oraz 219.
Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:
Roboty budowlane :
• roboty budowlane demontażowe ( okładzin ściennych, posadzkowych, elementów wyposażenia toalet, ścianek
działowych, itp.),
• roboty murarskie, gipsowe i tynkarskie, w tym montaż sufitów podwieszanych i ścianek działowych z płyt g-k,
• prace wykończeniowe w zakresie wykonania posadzek tj. : izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej oraz wykończenia
posadzek w płytki ceramiczne i gresowe,
• roboty malarskie,
• wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych,
• zabudowa systemowa ścian i drzwi z płyty HPL,
• wymiana okien i montaż blęd,
• odnowienie stolarki drewnianej drzwi i ościeżnicy,
• dostawa zabudowy meblowej wyposażenia toalet oraz wyposażenia toalet.
Roboty w zakresie instalacji sanitarnych :
• demontaże i wymiana pionów kanalizacyjnych i wodociągowych do poziomu piwnic,
• demontaże i wymiana przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
• demontaże i wymiana armatury wod-kan, montaż urządzeń sanitarnych,
• pace w zakresie instalacji wentylacji wraz z montażem wentylatorów wyciągowych,
• wymiana grzejników i zakrycie istniejących instalacji c.o.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych :
• prace w zakresie instalacji elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego toalet, opraw oświetleniowych ze źródłem
światła.
• prace w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego,
• badania i pomiary elektryczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 612564,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 612564,17 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.