eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Remont toalet pionu I w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont toalet pionu I w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Bytomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PIEKARSKA 1

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sg@bytom.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytom.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont toalet pionu I w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f330eebc-fded-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00124085/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont toalet w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu - ETAP I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f330eebc-fded-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy winni posługiwać się następującym znakiem postępowania
SG.220-2/23
9. Więcej informacji dot. systemu komunikacji i sposobu przygotowania i złożenia ofert są zawarte w rozdziałach VII i VIII SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG. 220-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu toalet Pionu I w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ulicy
Piekarskiej 1, który obejmuje pion toalet na trzech kondygnacjach tj. pomieszczenia 13, 14, 114 oraz 219.
Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:
Roboty budowlane :
• roboty budowlane demontażowe ( okładzin ściennych, posadzkowych, elementów wyposażenia toalet, ścianek
działowych, itp.),
• roboty murarskie, gipsowe i tynkarskie, w tym montaż sufitów podwieszanych i ścianek działowych z płyt g-k,
• prace wykończeniowe w zakresie wykonania posadzek tj. : izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej oraz wykończenia
posadzek w płytki ceramiczne i gresowe,
• roboty malarskie,
• wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych,
• zabudowa systemowa ścian i drzwi z płyty HPL,
• wymiana okien i montaż blęd,
• odnowienie stolarki drewnianej drzwi i ościeżnicy,
• dostawa zabudowy meblowej wyposażenia toalet oraz wyposażenia toalet.
Roboty w zakresie instalacji sanitarnych :
• demontaże i wymiana pionów kanalizacyjnych i wodociągowych do poziomu piwnic,
• demontaże i wymiana przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
• demontaże i wymiana armatury wod-kan, montaż urządzeń sanitarnych,
• pace w zakresie instalacji wentylacji wraz z montażem wentylatorów wyciągowych,
• wymiana grzejników i zakrycie istniejących instalacji c.o.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych :
• prace w zakresie instalacji elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego toalet, opraw oświetleniowych ze źródłem
światła.
• prace w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego,
• badania i pomiary elektryczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie
w budynku użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 100 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zsumowania wartości (100 000,00 zł brutto) z kilku różnych umów.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
− 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
− 1 osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do nadzoru robót elektrycznych,
− 1 osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do nadzoru robót instalacyjnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z
Wykonawców indywidualnie.
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik 1F do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
3) Oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności danych zawartych w oświadczeniach o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców indywidualnie – wzór stanowi Załącznik nr 1 I do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 1D.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 1E.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wymagany jest oryginał w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub cyfrowe
odwzorowanie dokumentu pełnomocnictwa (w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem) poświadczone za zgodność z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia
cyfrowego odwzorowania dokonuje mocodawca - podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz -
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączać do oferty oświadczenie – załącznik 1H do SWZ, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy.
3.Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
4.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
6.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia,
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach ustawowo dopuszczalnych przepisem art. 455 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz w okolicznościach przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu
jej wykonania, w następstwie:
a) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem konieczności
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie
terminu zakończenia robót,
b) zwiększenia czasochłonności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 11, w stosunku do czasochłonności
robót podstawowych objętych przedmiotem umowy,
c) wstrzymaniem realizacji przez Nadzór Budowlany lub inne odpowiednie służby,
d) przerwami w realizacji robót zainicjowanymi przez Zamawiającego (zawieszenie robót Wykonawcy) - niezależnymi od
Wykonawcy,
e) przerwami w realizacji robót spowodowanymi działaniem siły wyższej,
f) w przypadku napotkania przeszkód (w tym w szczególności nieoznaczonych w dokumentach instalacji), których istnienia
mimo należytej staranności Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć,
g) wprowadzenia prac dodatkowych,
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie osoby
wskazanej w § 7 ust. 3 w sytuacji braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności w
przypadku: śmierci, długotrwałej choroby, utraty uprawnień, rozwiązania umowy bądź niewywiązywania się przez te osoby z
powierzonych im obowiązków. Procedura zmiany została opisana w § 7.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji konieczności zrealizowania
jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, jak również niedostępności materiałów na rynku, lub możliwości
zmniejszenia kosztów realizacji niniejszej umowy, lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. W przypadku zainicjowania ww. zmiany przez
Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 w przypadku:
a) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót budowlanych wynikającą z kosztorysu uproszczonego stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej umowy, a wartością zleconych i wykonanych prac dodatkowych, o których mowa w § 11 umowy
b) ograniczenia zakresu robót,
c) w przypadku zmian określonych w ust. 4.
d) wprowadzenia prac dodatkowych
6. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie.
7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W przypadku zainicjowania przez Zamawiającego zmiany polegającej na wprowadzeniu prac dodatkowych, bądź zmiany
sposobu wykonywania zamówienia, o którym mowa w ust. 2 lit. f lub ust. 5 – Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania
i realizacji prac dodatkowych, bądź zmiany sposobu wykonywania zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.