eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa produktów leczniczychOgłoszenie z dnia 2021-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów leczniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Medyczne Dobrzyńska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930266152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobrzyńska 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-403

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71/774-77-70

1.5.8.) Numer faksu: 71/774-77-71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzsoz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów leczniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54f7059f-1aaa-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00267449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007222/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa leków i produktów leczniczych - część I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186882/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 49/P/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 62254,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław.
2. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001r. prawo farmaceutyczne, oraz wolny od jakichkolwiek wad.
3. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od wysłania zamówienia drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie.
4. Dostarczone produkty lecznicze muszą mieć termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
5. Wykonawca będzie dostarczał towar, stanowiący przedmiot umowy, fabrycznie nowy, o tych samych parametrach i właściwościach oraz tego samego producenta, co przedstawiony w ofercie, a także zgodny z zamówieniem Zamawiającego.
6. Każda dostarczona partia towaru musi posiadać:
1) nienaruszone cechy fabrycznego opakowania;
2) etykiety umożliwiające identyfikację towaru oraz ulotkę w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o towarze, w tym o sposobie jego przechowywania.
7. Opakowania dostarczanych towarów muszą posiadać następujące informacje:
1) nazwa producenta/importera;
2) nazwa towaru;
3) termin przydatności do użycia;
4) ilość.
Jeżeli w okresie obowiązywania umowy towar, będzie wstrzymany lub wycofany z obrotu i użytku, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 48 godzin od daty wydania w/w decyzji powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej, tj. za pomocą faksu na nr 71/ 774-77-71 lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@wzsoz.wroc.pl.
8. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających towar do obrotu i użytku, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe dokumenty dopuszczające towar do obrotu i użytku niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia wygaśnięcia ważności dotychczasowych dokumentów.
9. Miejsce dostaw: Magazyn Ogólny (pok. 036), znajdujący się na półpiętrze w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu.
10. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy wykaz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ, a warunki i zasady realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

33620000-2 - Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

33630000-5 - Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego

33640000-8 - Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów

33650000-1 - Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne

33660000-4 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55524,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55524,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55524,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NEUCA S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790017162

7.3.3) Ulica: Forteczna

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55524,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.