eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa produktów leczniczychOgłoszenie z dnia 2021-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów leczniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Medyczne Dobrzyńska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930266152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobrzyńska 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-403

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71/774-77-70

1.5.8.) Numer faksu: 71/774-77-71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzsoz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów leczniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54f7059f-1aaa-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007222/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa leków i produktów leczniczych - część I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem platformy zakupowej (platformazakupowa.pl), dostępnej na stronie profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc. 9. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie: przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp., przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy, w tym wniosku o umówienie wizji lokalnej, przesyłania odwołania/inne, odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@wzsoz.wroc.pl. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8; oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący; zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej,
z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, 50-403 Wrocław;
2) w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt: iod@wzsoz.wroc.pl, tel.: 71 77 47 792;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywać się na podstawie zgody, wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu, tj. art. 6. ust 1 lit. a, na podstawie art. 6. ust.1 lit. b, w celu zawarcia umowy oraz
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie następujących przepisów prawa:
a) ustawa z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych,
b) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy,
c) ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp., jak również̇ podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów z związku z realizacją obowiązków Administratora;
5) prawo żądania podania danych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.;
7) przysługuje Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 49/P/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław.
2. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001r. prawo farmaceutyczne, oraz wolny od jakichkolwiek wad.
3. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od wysłania zamówienia drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie.
4. Dostarczone produkty lecznicze muszą mieć termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
5. Wykonawca będzie dostarczał towar, stanowiący przedmiot umowy, fabrycznie nowy, o tych samych parametrach i właściwościach oraz tego samego producenta, co przedstawiony w ofercie, a także zgodny z zamówieniem Zamawiającego.
6. Każda dostarczona partia towaru musi posiadać:
1) nienaruszone cechy fabrycznego opakowania;
2) etykiety umożliwiające identyfikację towaru oraz ulotkę w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o towarze, w tym o sposobie jego przechowywania.
7. Opakowania dostarczanych towarów muszą posiadać następujące informacje:
1) nazwa producenta/importera;
2) nazwa towaru;
3) termin przydatności do użycia;
4) ilość.
Jeżeli w okresie obowiązywania umowy towar, będzie wstrzymany lub wycofany z obrotu i użytku, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 48 godzin od daty wydania w/w decyzji powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej, tj. za pomocą faksu na nr 71/ 774-77-71 lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@wzsoz.wroc.pl.
8. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających towar do obrotu i użytku, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe dokumenty dopuszczające towar do obrotu i użytku niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia wygaśnięcia ważności dotychczasowych dokumentów.
9. Miejsce dostaw: Magazyn Ogólny (pok. 036), znajdujący się na półpiętrze w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu.
10. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy wykaz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ, a warunki i zasady realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

33620000-2 - Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

33630000-5 - Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego

33640000-8 - Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów

33650000-1 - Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne

33660000-4 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna wartość, na jaką Zamawiający zobowiązuje się zakupić towar, będący przedmiotem niniejszego zamówienia, wynosi 70% wartości zawartej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnienia wymagań niniejszej SWZ, komisja Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert ważnych, złożonych przez Wykonawców w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena brutto waga – 60%
2) Termin dostawy waga – 40%

SP = C + TD

SP – suma punktów uzyskanych przez badaną ofertę;
C – liczba punktów w kryterium cena brutto;
TD – liczba punktów w kryterium termin dostawy;
1 pkt = 1%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.,
b) art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 7, 8 i 10 ustawy Pzp., wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt. 3, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W tym zakresie Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. posiadania aktualnego zezwolenia/ koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub - w przypadku producenta – zezwolenia na produkcję, a także na obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi – jeżeli wymagane są przepisami prawa (w tym w szczególności przepisami ustawy prawo farmaceutyczne) albo inne, przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, zezwolenie na obrót środkami farmaceutycznymi będącymi przedmiotem zamówienia.
Wykonawca nie może polegać na zezwoleniu/ koncesji wydanym dla innych podmiotów, gdyż posiadanie uprawnień leży poza granicami dopuszczalnych ustawą przypadków udostępnienia potencjału przez inny podmiot.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
− art. 108 ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp.,
− art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
− art. 109 ust. 1 pkt 7, 8, 10 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne zezwolenie/koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub - w przypadku producenta – aktualne zezwolenie na produkcję, a także na obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi – jeżeli wymagane są przepisami prawa
(w tym w szczególności przepisami ustawy prawo farmaceutyczne) albo inne, przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, zezwolenie na obrót środkami farmaceutycznymi, będącymi przedmiotem zamówienia
Wykonawca nie może polegać na zezwoleniu/ koncesji wydanym dla innych podmiotów, gdyż posiadanie uprawnień leży poza granicami dopuszczalnych ustawą przypadków udostępnienia potencjału przez inny podmiot.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów leczniczych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, wymagane przez Zamawiającego na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp., tj:
Karta charakterystyki oferowanego produktu leczniczego (o ile dotyczy).
W przypadku sporządzenia w/w dokumentów w języku obcym, należy przedłożyć dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, gdy oferowane produkty, objęte przedmiotem zamówienia, nie zostały zakwalifikowane jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne, dla tych produktów Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych powyżej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 Rozdziału VIII SWZ lub złożenia dokumentów niekompletnych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu:
- karta charakterystyki oferowanego produktu leczniczego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
2) Szczegółowy wykaz asortymentowo–cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udział w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników w imieniu Wykonawcy - jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału opatrzone podpisem mocodawcy lub odpisu poświadczonego notarialnie.
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 tabeli w rozdziale VIII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.