eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szklarska Poręba › Zakup wraz z dostawą wielozadaniowego samochodu ciężarowego wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg tj. pługiem i piaskarką.Ogłoszenie z dnia 2022-07-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą wielozadaniowego samochodu ciężarowego wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg tj. pługiem i piaskarką.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368958471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 53C

1.5.2.) Miejscowość: Szklarska Poręba

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-580

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 / 717 23 56

1.5.8.) Numer faksu: 75 / 717 23 56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzgk-szklarskaporeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzgk-szklarskaporeba.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://mzgk-szklarskaporeba.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą wielozadaniowego samochodu ciężarowego wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg tj. pługiem i piaskarką.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a3df74b-faee-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00267195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235837/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wielozadaniowego samochodu ciężarowego wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg tj. pługu i piaskarki
na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie.
2. Oferowany przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w zał. nr 1
do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wolny od jakichkolwiek wad prawnych lub fizycznych. Dostarczony sprzęt musi posiadać oznaczenie znakiem CE. Rok produkcji 2022.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34142300-7 - Pojazdy samowyładowcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W ramach prowadzonego postępowania złożona została jedna oferta. Proces deszyfracji przeprowadzony został w sposób prawidłowy. Odszyfrowana oferta liczy 8 plików. Plik „Oferta” jest niekompletny, ponieważ formularz ofertowy nie zawiera strony nr 2, a tym samym brak jest potwierdzenia zobowiązania Wykonawcy za jaką cenę ofertową zobowiąże się zrealizować przedmiot zamówienia oraz czy deklaruje spełnienie pozostałych kryteriów wymaganych przez Wykonawcę, tj., czy oferuje udzielenie gwarancji i jeżeli tak to w jakim wymiarze.
W wyroku z dnia 8 maja 2013 r., XII Ga 186/13, Sąd Okręgowy w Gdańsku zwrócił uwagę na kwestię treści oferty: oferta w swej warstwie merytorycznej musi odpowiadać oczekiwaniom zamawiającego wyrażonym w specyfikacji. Na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych treść oferty to oświadczenie woli wykonawcy wyrażone w formularzu ofertowym, stanowiące jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. W orzecznictwie przez pojęcie treści oferty należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia (zob. wyrok z dnia 10 października 2011 r., KIO 2345/11). W wyroku z dnia 8 czerwca 2009 r., KIO/UZP 663/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść oferty należy rozumieć jako treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym.

Treścią oferty jest zarówno opis i charakterystyka wymaganych elementów w formularzu ofertowym, jak i określenie modeli, ilości i cen w formularzu cenowym (zob. wyrok z dnia 30 października 2014 r., KIO 2121/14; KIO 2129/14; KIO 2139/14).


Mając powyższe na uwadze, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) odrzuca jedyną złożoną ofertę z uwagi na jej niezgodność z treścią SWZ oraz na podstawie art. 255 pkt 2) unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.