eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa materiałów promocyjnychOgłoszenie z dnia 2022-07-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów promocyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Oddział zamawiającego: ARP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190044530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Grunwaldzka 472D

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 32 33 101

1.5.8.) Numer faksu: +48 58 32 33 200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@arp.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arp.gda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://arp.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka akcyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów promocyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcbd7e42-b020-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00265695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Invest In Pomerania 2020 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2,5 Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154992/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 814287,69 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 270092,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – Załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 72147,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – Załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 48790,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – Załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 54350,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – Załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 82455,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – Załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 12350,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37761,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37761,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37761,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Reklamowa Cieślik STUDIO L S.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6791026110

7.3.3) Ulica: ul. Kisielewskiego 28

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-708

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37761,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu w cz. 3 zamówienia wpłynęła jedna oferta, która następnie została odrzucona, co uzasadniało unieważnienie postępowania w tej części.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36900,00 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70725,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Reklamowa Cieślik STUDIO L S.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6791026110

7.3.3) Ulica: ul. Kisielewskiego 28

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-708

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Reklamowa Cieślik STUDIO L S.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6791026110

7.3.3) Ulica: ul. Kisielewskiego 28

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-708

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.