eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowychOgłoszenie z dnia 2023-06-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Transportu Samochodowego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000127692

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jagiellońska 80

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-301

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: +48 224385206

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.radecka@its.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.its.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność naukowa i edukacyjna w zakresie transportu samochodowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00263304

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00252507

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
24

Po zmianie:
24.00

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Nazwa warunku:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunku:
W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów numer postępowania:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi na stacjach paliw na terytorium Polski, tj. posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm); Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Nazwa warunku:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Opis warunku:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 2 (dwa) zamówienia (odrębne umowy), których przedmiotem jest bezgotówkowa sprzedaż (za pomocą kart paliwowych) paliw płynnych do samochodów nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każde; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych, Zamawiający wymaga, aby część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała ww. warunek. Jeżeli na spełnienie ww. warunku Wykonawca planuje wykazać zamówienie zrealizowane wspólnie z innym podmiotem (wykonawcą), to Zamawiający uzna warunek za spełniony tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu tego zamówienia. Wartość zamówienia określona w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego powinna zostać przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje siecią stacji paliw do bezgotówkowego zakupu paliw płynnych do samochodów oraz produktów pozapaliwowych do samochodów (m.in. oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, żarówki, środki czyszczące, akcesoria i kosmetyki samochodowe), posiadającą co najmniej 1.000 stacji paliw zlokalizowanych na terytorium Polski, obsługiwanych przez personel, lecz bez konieczności posiadania wyznaczonej osoby do obsługi klienta w zakresie tankowania paliwa, czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu, przy czym w granicach administracyjnych każdego miasta wojewódzkiego zlokalizowanych będzie co najmniej 5 stacji paliw, a na terenie m.st. Warszawy co najmniej 50 stacji paliw spełniających ww. kryteria.

Po zmianie:
Nazwa warunku:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunku:
W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów numer postępowania:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi na stacjach paliw na terytorium Polski, tj. posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm); Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Nazwa warunku:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Opis warunku:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 2 (dwa) zamówienia (odrębne umowy), których przedmiotem jest bezgotówkowa sprzedaż (za pomocą kart paliwowych) paliw płynnych do samochodów nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każde; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych, Zamawiający wymaga, aby część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała ww. warunek. Jeżeli na spełnienie ww. warunku Wykonawca planuje wykazać zamówienie zrealizowane wspólnie z innym podmiotem (wykonawcą), to Zamawiający uzna warunek za spełniony tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu tego zamówienia. Wartość zamówienia określona w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego powinna zostać przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje siecią stacji paliw do bezgotówkowego zakupu paliw płynnych do samochodów oraz produktów pozapaliwowych do samochodów (m.in. oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, żarówki, środki czyszczące, akcesoria i kosmetyki samochodowe), posiadającą co najmniej 1.000 stacji paliw zlokalizowanych na terytorium Polski, obsługiwanych przez personel, lecz bez konieczności posiadania wyznaczonej osoby do obsługi klienta w zakresie tankowania paliwa, czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu, przy czym w granicach administracyjnych każdego miasta wojewódzkiego zlokalizowanych będzie co najmniej 5 stacji paliw, a na terenie m.st. Warszawy co najmniej 50 stacji paliw spełniających ww. kryteria.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 11:00

Po zmianie:
2023-06-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 11:15

Po zmianie:
2023-06-22 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-18

Po zmianie:
2023-07-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.