eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lesko › "Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Lesku"Ogłoszenie z dnia 2023-06-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Lesku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Leski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 371034980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Lesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 4697124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiat-leski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-leski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bde227c-0464-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Lesku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bde227c-0464-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00262854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072883/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 „Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Lesku”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250176

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.272.1.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie remontowych robót budowlanych wewnątrz budynku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SWZ) Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
a) Przygotowanie obiektu do prowadzonych prac remontowych w tym: Przygotowanie budynku do prowadzenia robót budowlanych w czynnym budynku.
b) Zapewnienie wszystkich mediów niezbędnych na czas prowadzenie robót remontowych dla pozostałych pracujących instytucji znajdujących się w remontowanym budynku.
c] Wykonanie robót remontowych w poszczególnych pomieszczeniach budynku zaznaczonych na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Standaryzacją jednostek terenowych ARiMR (Załącznik Nr 1 do SWZ) polegającą na:
− wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej na antywłamaniową w wyznaczonym pomieszczeniu piwnicy.
− montaż rolet wewnętrznych antywłamaniowych na wyznaczonych oknach w pomieszczeniach piwnic,
− likwidacja drzwi i zamurowanie otworów, demontaż ścianek działowych, przemurowanie ścianek działowych,
− wymiana drzwi wewnętrznych aluminowych pomiędzy strefami pierwszego i drugiego piętra budynku,
− montaż drzwi antywłamaniowych do pomieszczenia serwerowni na drugim piętrze,
− ułożenie w pokojach biurowych na piętrze i drugim piętrze wykładzin dywanowych w płytkach klejonych do posadzki, spełniających normy dla pomieszczeń biurowych o trudno zapalności, antystatyczności, ścieralności itp.,
− malowanie ścian i sufitów wszystkich przebudowywanych pomieszczeń w piwnicach, na pierwszym i drugim piętrze budynku,
− rozdzielenie istniejącej instalacji elektrycznej i wydzielenie oddzielnej instalacji dla remontowanych pomieszczeń piwnic, pierwszego i drugiego piętra wraz z wykonaniem oddzielnego WLZ w celu podłączenia instalacji pod podliczniki prądu, oddzielnie dla piwnic i oddzielnie dla I i II piętra,
− wykonanie wydzielonego obwodu zasilającego do serwerowni,
− zamontowanie podliczników prądu dla wydzielonej instalacji remontowanych pomieszczeń.
− wykonanie badań wykonanej instalacji elektrycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

44112200-0 - Wykładziny podłogowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:
Ogłoszeniem z dnia 06 czerwca 2023 roku Zamawiający, tj. Powiat Leski, wszczął postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 PZP) dla zadania pn.: „Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Lesku”.
Termin wyznaczony do składania ofert wyznaczony został na dzień 26 czerwca 2023 roku do godz. 10:00. Planowany zakres prac zamówienia wynikał z dostosowania pomieszczeń dla celów najmu na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z trwającą procedurą negocjacji warunków najmu i eksploatacji lokalu zmianie uległa koncepcja najmu pomieszczeń, co łączy się z koniecznością modyfikacji opracowanej dokumentacji przetargowej, zmianie ulegnie opis przedmiotu i zakres prac zamówienia, co powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 256 ustawy PZP.
Zamawiający kierując się podstawowymi zasadami wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny, celowy i racjonalny przy zachowaniu najlepszych efektów z danych nakładów podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania z powodu ważnego indywidualnego interesu Zamawiającego, co do możliwości dofinansowania przedmiotowej inwestycji.
Nowe okoliczności spowodowały, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Podjęta decyzja, przed upływem terminu składania ofert, ma również na celu ochronę interesów potencjalnych Wykonawców, aby nie ponosili realnych kosztów związanych z przygotowaniem ofert i uczestnictwem w postępowaniu. Art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi nową przesłankę unieważnienia postępowania. Zgodnie z wykładnią językową przepis ten stanowi podstawę do unieważnienia postępowania w sytuacjach, jeżeli nie występują obligatoryjne przesłanki do unieważnienia postępowania.
Indywidualny interes Zamawiającego, należy odnosić przede wszystkim do ustawy o finansach publicznych i zasad oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Jednocześnie, w ocenie Zamawiającego, czynność unieważnienia postępowania nie doprowadzi do uszczerbku dla celu postepowania, jakim jest wybór Wykonawcy i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ Zamawiający zamierza ponownie wszcząć postępowanie, po zakończonym procesie negocjacyjnym warunków najmu
i eksploatacji lokalu.Zamawiający po unieważnieniu postępowania, planuje ponownie przeprowadzić postępowanie w oparciu o zaktualizowany zakres prac i opis przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.