eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W DZIALE AMBULATORYJNYM - IZBA WYTRZEŹWIEŃ W MIEJSKIM OŚRODKU ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM W PRZEMYŚLUOgłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W DZIALE AMBULATORYJNYM - IZBA WYTRZEŹWIEŃ W MIEJSKIM OŚRODKU ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM W PRZEMYŚLU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180000612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św.Brata Alberta 10

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek-uz@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mozu.przemysl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2e049ea-054e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W DZIALE AMBULATORYJNYM - IZBA WYTRZEŹWIEŃ W MIEJSKIM OŚRODKU ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM W PRZEMYŚLU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2e049ea-054e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00262135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00252751/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług medycznych w Dziale Ambulatoryjnym – Izba Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Zapobiegania uzależnieniom w Przemyślu”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252771

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.261.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 242880,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług medycznych (1) w Dziale Ambulatoryjnym – Izba Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Zapobiegania uzależnieniom w Przemyślu” – liczba godzin do 1260

4.5.3.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.5.5.) Wartość części: 69300,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług medycznych (2) w Dziale Ambulatoryjnym – Izba Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Zapobiegania uzależnieniom w Przemyślu – liczba godzin do 1260

4.5.3.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.5.5.) Wartość części: 69300,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług medycznych w Dziale Ambulatoryjnym – Izba Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Zapobiegania uzależnieniom w Przemyślu – liczba godzin do 1200

4.5.3.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.5.5.) Wartość części: 66000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług medycznych w Dziale Ambulatoryjnym – Izba Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Zapobiegania uzależnieniom w Przemyślu – liczba godzin do 312

4.5.3.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.5.5.) Wartość części: 17160,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe Nr 5: Świadczenie usług medycznych w Dziale Ambulatoryjnym – Izba Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Zapobiegania uzależnieniom w Przemyślu – liczba godzin do 384

4.5.3.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.5.5.) Wartość części: 21120,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.