eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › "Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej"Ogłoszenie z dnia 2021-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446818006

1.5.8.) Numer faksu: 446818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba0f9abb-2c16-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00261427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001326/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej” współfinansowane jest ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Umowa Nr 00171-65150-UM0500222/20 z dnia 23.06.2021 r.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00233236/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 406250,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 36250,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 zamówienia – „Zakup i dostawa Koparko – ładowarki” obejmująca:
1. Dostawę koparko-ładowarki, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.1 do SWZ wraz z transportem.
2. Dostarczenie opisu technicznego koparko-ładowarki (w języku pol-skim),
3. Dostarczenie instrukcji obsługi koparko-ładowarki w języku polskim,
4. Dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami po-wszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Gwarancję jakości producenta koparko-ładowarki i osprzętu na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi.
6. Gwarancję jakości wykonawcy na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi.
7. Przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi sprzętu co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem.
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy wykona przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwa-rancji. Koszty przeglądów serwisowych wliczone do wynagrodzenia wykonawcy nie obejmują kosztów obsługi olejowej, wymiany filtrów i płynów w okresie obowiązywania gwarancji oraz pozostałych elemen-tów eksploatacyjnych takich jak klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe (za dodatkowym wynagrodzeniem, wg stałego cennika z przysługują-cymi zmawiającemu rabatami i upustami).

4.5.3.) Główny kod CPV: 43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.5.5.) Wartość części: 370000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

8.1.1. część 2 zamówienia – „Zakup i dostawa beczki asenizacyjnej (beczkowozy asenizacyjnego)”
1. Dostawę beczki asenizacyjnej, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.2 do SWZ wraz z transportem.
2. Dostarczenie opisu technicznego beczki asenizacyjnej (w języku pol-skim).
3. Dostarczenie instrukcji obsługi beczki asenizacyjnej w języku polskim,
4. Dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami po-wszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i do ruchu po drogach publicznych, w tym niezbędnych do rejestracji pojazdu;
5. Gwarancję jakości producenta zbiornika, wozu i osprzętu udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonaw-cy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz ze sprzętem.
6. Gwarancję jakości wykonawcy na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi.
7. Przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi sprzętu co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem.
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy wykona przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji. Koszty przeglądów serwisowych wliczone do wynagrodzenia wykonawcy nie obejmują kosztów obsługi olejowej w okresie obowiązywania gwarancji oraz pozostałych elementów eksploatacyjnych ta-kich jak bębny i szczęki hamulcowe (za dodatkowym wynagrodzeniem, wg stałego cennika z przysługującymi zmawiającemu rabatami i upustami).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.5.5.) Wartość części: 36250,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.