eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › "Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej"Ogłoszenie z dnia 2021-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 3

1.4.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 446818006

1.4.8.) Numer faksu: 446818006

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246741

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00233236/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
część 1 zamówienia – „Zakup i dostawa Koparko – ładowarki” obejmująca:
1. Dostawę koparko-ładowarki, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.1 do SWZ wraz z transportem.
2. Dostarczenie opisu technicznego koparko-ładowarki (w języku pol-skim),
3. Dostarczenie instrukcji obsługi koparko-ładowarki w języku polskim,
4. Dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami po-wszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i do ruchu po drogach publicznych, w tym niezbędnych do rejestracji pojazdu;
5. Gwarancję jakości producenta koparko-ładowarki i osprzętu na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.
6. Gwarancję jakości wykonawcy na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.
7. Przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi sprzętu co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem.
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy wykona przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwa-rancji. Koszty przeglądów serwisowych wliczone do wynagrodzenia wykonawcy nie obejmują kosztów obsługi olejowej, wymiany filtrów i płynów w okresie obowiązywania gwarancji oraz pozostałych elemen-tów eksploatacyjnych takich jak klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe (za dodatkowym wynagrodzeniem, wg stałego cennika z przysługują-cymi zmawiającemu rabatami i upustami).

Po zmianie:
część 1 zamówienia – „Zakup i dostawa Koparko – ładowarki” obejmująca:
1. Dostawę koparko-ładowarki, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.1 do SWZ wraz z transportem.
2. Dostarczenie opisu technicznego koparko-ładowarki (w języku pol-skim),
3. Dostarczenie instrukcji obsługi koparko-ładowarki w języku polskim,
4. Dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami po-wszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Gwarancję jakości producenta koparko-ładowarki i osprzętu na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi.
6. Gwarancję jakości wykonawcy na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi.
7. Przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi sprzętu co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem.
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy wykona przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwa-rancji. Koszty przeglądów serwisowych wliczone do wynagrodzenia wykonawcy nie obejmują kosztów obsługi olejowej, wymiany filtrów i płynów w okresie obowiązywania gwarancji oraz pozostałych elemen-tów eksploatacyjnych takich jak klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe (za dodatkowym wynagrodzeniem, wg stałego cennika z przysługują-cymi zmawiającemu rabatami i upustami).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
8.1.1. część 2 zamówienia – „Zakup i dostawa beczki asenizacyjnej (beczkowozy asenizacyjnego)”
1. Dostawę beczki asenizacyjnej, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.2 do SWZ wraz z transportem.
2. Dostarczenie opisu technicznego beczki asenizacyjnej (w języku pol-skim).
3. Dostarczenie instrukcji obsługi beczki asenizacyjnej w języku polskim,
4. Dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami po-wszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i do ruchu po drogach publicznych, w tym niezbędnych do rejestracji pojazdu;
5. Gwarancję jakości producenta zbiornika, wozu i osprzętu udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonaw-cy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz ze sprzętem.
6. Gwarancję jakości wykonawcy na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.
7. Przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi sprzętu co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem.
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy wykona przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwa-rancji. Koszty przeglądów serwisowych wliczone do wynagrodzenia wykonawcy nie obejmują kosztów obsługi olejowej w okresie obowią-zywania gwarancji oraz pozostałych elementów eksploatacyjnych ta-kich jak bębny i szczęki hamulcowe (za dodatkowym wynagrodze-niem, wg stałego cennika z przysługującymi zmawiającemu rabatami i upustami).

Po zmianie:
8.1.1. część 2 zamówienia – „Zakup i dostawa beczki asenizacyjnej (beczkowozy asenizacyjnego)”
1. Dostawę beczki asenizacyjnej, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.2 do SWZ wraz z transportem.
2. Dostarczenie opisu technicznego beczki asenizacyjnej (w języku pol-skim).
3. Dostarczenie instrukcji obsługi beczki asenizacyjnej w języku polskim,
4. Dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami po-wszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i do ruchu po drogach publicznych, w tym niezbędnych do rejestracji pojazdu;
5. Gwarancję jakości producenta zbiornika, wozu i osprzętu udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonaw-cy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz ze sprzętem.
6. Gwarancję jakości wykonawcy na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi.
7. Przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi sprzętu co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem.
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy wykona przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji. Koszty przeglądów serwisowych wliczone do wynagrodzenia wykonawcy nie obejmują kosztów obsługi olejowej w okresie obowiązywania gwarancji oraz pozostałych elementów eksploatacyjnych ta-kich jak bębny i szczęki hamulcowe (za dodatkowym wynagrodzeniem, wg stałego cennika z przysługującymi zmawiającemu rabatami i upustami).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-10-27 10:00

Po zmianie:
2021-11-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-10-27 10:30

Po zmianie:
2021-11-03 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-11-25

Po zmianie:
2021-12-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.