eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CZĘŚCI ORAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MASZYN DO ODPADÓW DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIAOgłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CZĘŚCI ORAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MASZYN DO ODPADÓW DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369088434

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zjednoczenia 110C

1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 65-120

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dz.zamowien-pub@zgk.net.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.net.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00261273

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00249499

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie jeżeli:

Dla zadania nr 1:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia o porównywalnym z przedmiotem zamówienia zakresie tj. w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj. dostawy polegające na montażu i uruchomieniu przenośnika łańcuchowo - kanałowego i przedstawi wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie, przy czym dowodami takimi mogą być referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem, w którego skład wejdą:
 co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia upoważniające do realizacji robót elektrycznych w zakresie Eksploatacji oraz w zakresie Dozoru zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Dla zadania nr 2:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia o porównywalnym z przedmiotem zamówienia zakresie tj. w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj. dostawy polegające na montażu i uruchomieniu taśmy transportowej i przedstawi wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie, przy czym dowodami takimi mogą być referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych.

Zamawiający przewiduje odbycie przez Wykonawcę obowiązkowej wizji lokalnej dla zadania nr 1 i zadania nr 2 przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.
Miejsce: Dział Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze: województwo lubuskie: powiat zielonogórski: gmina miasto Zielona Góra; Hala sortowania odpadów zbieranych selektywnie.
Zamawiający zgodnie z art.226 ust.1 pkt 18, odrzuca ofertę jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej, niezbędnej do realizacji zamówienia, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
Szczegóły wizji zgodnie z zapisami w SWZ.

Po zmianie:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie jeżeli:

Dla zadania nr 1:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia o porównywalnym z przedmiotem zamówienia zakresie tj. w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj. dostawy polegające na montażu i uruchomieniu przenośnika kanałowego i przedstawi wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie, przy czym dowodami takimi mogą być referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem, w którego skład wejdą:
 co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia upoważniające do realizacji robót elektrycznych w zakresie Eksploatacji oraz w zakresie Dozoru zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Dla zadania nr 2:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia o porównywalnym z przedmiotem zamówienia zakresie tj. w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj. dostawy polegające na montażu i uruchomieniu taśmy transportowej i przedstawi wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie, przy czym dowodami takimi mogą być referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych.

Zamawiający przewiduje odbycie przez Wykonawcę obowiązkowej wizji lokalnej dla zadania nr 1 i zadania nr 2 przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.
Miejsce: Dział Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze: województwo lubuskie: powiat zielonogórski: gmina miasto Zielona Góra; Hala sortowania odpadów zbieranych selektywnie.
Zamawiający zgodnie z art.226 ust.1 pkt 18, odrzuca ofertę jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej, niezbędnej do realizacji zamówienia, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
Szczegóły wizji zgodnie z zapisami w SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 09:30

Po zmianie:
2023-06-22 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 09:35

Po zmianie:
2023-06-22 09:35

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-18

Po zmianie:
2023-07-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.