eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" dofinansowanego w z UE Z EFRR w ramach PO Polska CyfrowaOgłoszenie z dnia 2022-07-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR” dofinansowanego w z UE Z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR” dofinansowanego w z UE Z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94cdf549-0696-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00260452

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dofinansowanego z UE z EFRR w ramach PO Cyfrowa Polska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR” dofinansowanego z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja prowadzona jest za
pomocą Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem wskazanym poniżej. 4.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Cewice;https://cewice.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl.4.2.Wykonawca po wybraniu opcji„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło,następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4.3. Rejestracja Wykonawcy
trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia Oferty.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o
możliwości przyspieszenia
procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4.4. Po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję„Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Cewice tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni
robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:
oneplace@marketplanet.pl8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
8.2. Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
8.4. Włączona obsługa JavaScript;
8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx,
csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych
tj.:10.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Ministerprzetwarza dane osobowe w szczególności w celach:-udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się i realizującym projekty,-potwierdzania kwalifikowalności wydatków,-wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,-raportowania,ewaluacji,-monitoringu,-kontroli,-audytu,-sprawozdawczości,-działań informacyjno-promocyjnychPodstawą przetwarzania danych są obowiązki MInistra jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) min ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz rozporządzenia PEiR nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMR, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMR oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia PE i Radynr 303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra sąkonieczność realizacji umowy, której dane doetyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą(art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do konkursów i akcji promocyjnych dotProgramu,Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 Odbiorcami danych osobowych mogą być:-podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, osobom przysługuje:-prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania.prawo aktualizacji -prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Kontakt z IOD MFiPR jest możliwy:pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa IOD@mfipr.gov.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych–do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu;prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ODO;prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie-w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO);prawo otrzymania danych, przenoszenia ich do innych administratorów lub żądania,przesłania ich innemu administratorowi-w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO);prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2022.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 664866,67 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 526422,68 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę komputerów przenośnych typu laptop do Urzędu Gminy w Cewicach na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dofinansowanego w z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Umowa o dofinansowanie grantu nr 207/2022. Zamawiający nie określa wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Dostawę 259 szt. laptopów o parametrach szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do postępowania.
2. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu.
3. Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy te muszą być ze sobą kompatybilne. Zamawiający wymaga, aby system operacyjny i oprogramowanie dodatkowe były już zamontowane w momencie dostawy
4. Oprogramowanie musi mieć możliwość darmowych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa.
5. Dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp., szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do postępowania
6. Wykonawca dostarczy powyższy sprzęt na własny koszt i ryzyko w oryginalnym opakowaniu fabrycznym do siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, przy czym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca szczegółowo uzgodnił termin i warunki dostawy z Zamawiającym oraz poinformował go co najmniej 2 dni robocze wcześniej o planowanym terminie dostawy na adres mailowy: zamowieniapubliczne@cewice.pl.
8. Zamawiający wskazuje, że termin dostawy może przypadać jedynie na dni: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa w pozostałe dni możliwa jest jedynie po akceptacji terminu przez Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może zmieniać w trakcie realizacji umowy zaproponowanego w ofercie modelu danego sprzętu, ani jego ceny. Dopuszcza możliwość zmiany modelu sprzętu jedynie w przypadku wycofania z produkcji danego modelu sprzętu, co powinno zostać potwierdzone oświadczeniem producenta. W takim przypadku cena ofertowa zostaje niezmienna.

Wymogi dotyczące gwarancji
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony sprzęt przez okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu oraz 24 miesięcy okresu rękojmi. Zrównuje się oba te okresy. Jednocześnie wydłużenie zarówno okresu gwarancji, jak i okresu rękojmi jest możliwe. W takim przypadku Wykonawca może uzyskać wyższą liczbę punktów podczas oceny ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert.
1. W przypadku dostarczenia sprzętu wadliwego, uszkodzonego, niezgodne go z zaoferowanym w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany tego sprzętu na właściwy, na własny koszt. Zamawiający w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów dojazdów na miejsce realizacji zamówienia, w przypadku opisanym w punkcie 1.
3. Wykonawca będzie zobligowany przy pierwszej dostawie dołączyć instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne (dla każdego laptopa oddzielnie), celem sprawdzenia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego
4. W przypadku, gdy w opisie parametrów zamówienia użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o porównywalnych parametrach lub wyższych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się elementami szczegółowo opisanymi w Załączniku nr 1 do postępowania. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający Wymaga się, aby Wykonawca posiadał zdolność zawodową do wykonania zamówienia poprzez wykazanie doświadczenia w zrealizowaniu co najmniej 1 dostawy sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 400 000 zł brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych także wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzających ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych: Wymaga się złożenia wymaganych prawem certyfikatów, deklaracji zgodności CE na etapie złożenia oferty – Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE.
 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji komputera potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany komputer wymaganego wyniku w postaci wydruku z przeprowadzonego testu (raport lub PrintScreen z wynikiem testu), potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Test musi być przeprowadzony w 2022 r.
 Wydruk z przeprowadzonego test MobileMark 2018 Battery Life lub link publikacji na stronie BAPCO oferowanej konfiguracji
 oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta
 Oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce), iż Autoryzowany Partner Serwisowy posiada status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera.
 Dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z normą ISO9001
 oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce) z dedykowanym numerem serwisowym do obsługi zgłoszeń serwisowych oraz adresem strony www.
 oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem
 oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o objęciu sprzętu 24-miesięczną gwarancją

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu:: wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE na etapie złożenia oferty – Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE.
 wynik testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji komputera potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany komputer wymaganego wyniku w postaci wydruku z przeprowadzonego testu (raport lub PrintScreen z wynikiem testu), potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Test musi być przeprowadzony w 2022 r.
 Wydruk z przeprowadzonego test MobileMark 2018 Battery Life lub link publikacji na stronie BAPCO oferowanej konfiguracji
 oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta
 Oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce), iż Autoryzowany Partner Serwisowy posiada status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera.
 Dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z normą ISO9001
 oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce) z dedykowanym numerem serwisowym do obsługi zgłoszeń serwisowych oraz adresem strony www.
 oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem
 oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o objęciu sprzętu 24-miesięczną gwarancją

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

20. Na dzień składania ofert każdy Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty:
a) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2;
b) oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 3;
c) oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 4
d) wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 – jeżeli dotyczy
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy, o treści zgodnej z załącznikiem nr 9
f) oświadczenie z art. 125 ust 5 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 5
g) stosowne pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy nie wynika ono bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty;
h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do ich reprezentowania

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz usług/dostaw o treści zgodnej z załącznikiem nr 7;
b) oświadczenia z art. 125 ust 1 od podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania o treści zgodnej z załącznikiem nr 6
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zmawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, iż Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1 ustawy PZP Zamawiający żąda aby:
1) W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust 1 składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się, iż warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich;
4) Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w terminie nie krótszym niż 7 dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7) umowa , o której mowa w ust 8 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania , w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., 1129 ze zm.).
2. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
1) w zakresie terminu wykonania umowy:
a) z powodu nieprzewidzianych okoliczności faktycznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie,
b) z powodów technicznych lub technologicznych uniemożliwiających wykonanie niniejszej Umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającą z tych okoliczności;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia o cechach lub parametrach technicznych wyższych niż zaproponowane w ofercie, w przypadku braku ich dostępności na rynku, przy czym ceny zawarte w ofercie Wykonawcy nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji określonego w ofercie modelu sprzętu. Zamawiający ma zaakceptować pisemnie proponowane przez Wykonawcę parametry.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Zmiany, o których mowa w ust. 2 umowy, mogą być wprowadzone tylko i wyłącznie wówczas, gdy okoliczności będące podstawą przesunięcia terminu realizacji powstały z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
6. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
8. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, na wniosek każdej ze stron umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem https://cewice.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,
wraz z przekazaniem tych informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio wydzielonym pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w ofercie dotyczących nazwy lub imion i nazwisk
oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania oraz ceny. Proponuje się, aby zastrzeżenie dokonane było
przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” oraz „część zastrzeżona oferty”. Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) poprzez pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania
w celu utrzymania ich poufności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.