eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" dofinansowanego w z UE Z EFRR w ramach PO Polska CyfrowaOgłoszenie z dnia 2022-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR” dofinansowanego w z UE Z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR” dofinansowanego w z UE Z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94cdf549-0696-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00323784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dofinansowanego z UE z EFRR w ramach PO Cyfrowa Polska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR” dofinansowanego z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00260452/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2022.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 664866,67 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 526422,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę komputerów przenośnych typu laptop do Urzędu Gminy w Cewicach na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dofinansowanego w z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Umowa o dofinansowanie grantu nr 207/2022. Zamawiający nie określa wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Dostawę 259 szt. laptopów o parametrach szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do postępowania.
2. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu.
3. Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy te muszą być ze sobą kompatybilne. Zamawiający wymaga, aby system operacyjny i oprogramowanie dodatkowe były już zamontowane w momencie dostawy
4. Oprogramowanie musi mieć możliwość darmowych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa.
5. Dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp., szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do postępowania
6. Wykonawca dostarczy powyższy sprzęt na własny koszt i ryzyko w oryginalnym opakowaniu fabrycznym do siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, przy czym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca szczegółowo uzgodnił termin i warunki dostawy z Zamawiającym oraz poinformował go co najmniej 2 dni robocze wcześniej o planowanym terminie dostawy na adres mailowy: zamowieniapubliczne@cewice.pl.
8. Zamawiający wskazuje, że termin dostawy może przypadać jedynie na dni: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa w pozostałe dni możliwa jest jedynie po akceptacji terminu przez Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może zmieniać w trakcie realizacji umowy zaproponowanego w ofercie modelu danego sprzętu, ani jego ceny. Dopuszcza możliwość zmiany modelu sprzętu jedynie w przypadku wycofania z produkcji danego modelu sprzętu, co powinno zostać potwierdzone oświadczeniem producenta. W takim przypadku cena ofertowa zostaje niezmienna.

Wymogi dotyczące gwarancji
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony sprzęt przez okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu oraz 24 miesięcy okresu rękojmi. Zrównuje się oba te okresy. Jednocześnie wydłużenie zarówno okresu gwarancji, jak i okresu rękojmi jest możliwe. W takim przypadku Wykonawca może uzyskać wyższą liczbę punktów podczas oceny ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert.
1. W przypadku dostarczenia sprzętu wadliwego, uszkodzonego, niezgodne go z zaoferowanym w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany tego sprzętu na właściwy, na własny koszt. Zamawiający w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów dojazdów na miejsce realizacji zamówienia, w przypadku opisanym w punkcie 1.
3. Wykonawca będzie zobligowany przy pierwszej dostawie dołączyć instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne (dla każdego laptopa oddzielnie), celem sprawdzenia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego
4. W przypadku, gdy w opisie parametrów zamówienia użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o porównywalnych parametrach lub wyższych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się elementami szczegółowo opisanymi w Załączniku nr 1 do postępowania. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 630768,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 646697,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 646697,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5212981844

7.3.3) Ulica: Al. Grunwaldzka 190

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-266

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 646697,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nd

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.