eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont dachów szklanychOgłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dachów szklanych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@koszykowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.koszykowa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e73bcc6-fa13-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


samorządowa instytucja kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność bibliotek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachów szklanych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e73bcc6-fa13-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00260334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00142824/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont dachów szklanych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230764

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TECH.26.TP.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 293496,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) wygrodzenie strefy składowania materiałów;
2) demontaż, naprawa lub wymiana obróbek blacharskich, listew dociskowych oraz maskownic;
3) wymianę uszczelek;
4) wymianę hydroizolacji (m. in. taśmy alubutylowe, uszczelniacze, membrany);
5) wklejenie dodatkowej membrany w korytach odwadniających lub wymiana obecnej na nową;
6) zamontowanie listew dociskowych i maskownic;
7) zamontowanie obróbek blacharskich i uszczelnienie połączeń;
8) umycie dachu po stronie zewnętrznej;
9) przeprowadzenie próby szczelności;
10) sprzątanie i utylizacja odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.