eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont dachów szklanychOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Remont dachów szklanych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@koszykowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.koszykowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność bibliotek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachów szklanych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e73bcc6-fa13-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00142824/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont dachów szklanych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e73bcc6-fa13-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu, na każdym jego etapie, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl), za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@koszykowa.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i przekazuje się jako załącznik, lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
3. Jeżeli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik zip, Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Dokumenty złożone w formatach plików nie występujących w wymienionym wyżej rozporządzeniu zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Szczegółowe informacje w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ do niniejszego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 35), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 26/28;
2) w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, listownie na adres: ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@koszykowa.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz zawarcia umowy i jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
5) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
6) posiadacie Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowyc;h
7) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Państwo danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Państwa dane osobowe będą przechowywane od zakończenia realizacji umowy przez okres wynikający z
przepisów prawa dotyczących archiwizacji lub przez okres przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TECH.26.TP.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 293496,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) wygrodzenie strefy składowania materiałów;
2) demontaż, naprawa lub wymiana obróbek blacharskich, listew dociskowych oraz maskownic;
3) wymianę uszczelek;
4) wymianę hydroizolacji (m. in. taśmy alubutylowe, uszczelniacze, membrany);
5) wklejenie dodatkowej membrany w korytach odwadniających lub wymiana obecnej na nową;
6) zamontowanie listew dociskowych i maskownic;
7) zamontowanie obróbek blacharskich i uszczelnienie połączeń;
8) umycie dachu po stronie zewnętrznej;
9) przeprowadzenie próby szczelności;
10) sprzątanie i utylizacja odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 28

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika robót

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, każde obejmujące swym zakresem remont, naprawę lub montaż dachu szklanego, o powierzchni co najmniej 300 m²;
2) skieruje do realizacji zmówienia w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót osobę, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne),
b) posiada aktualne orzeczenie lekarskie, informujące o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości;
c) jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
2. Osoba skierowana do pełnienia funkcji kierownika robót powinna posiadać aktualne, odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2351 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym razem z ofertą Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także z informacją dotyczącą posiadania zaświadczenia o aktualnym wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w tym datę ważności zaświadczenia,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa on Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym razem z ofertą Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit a niniejszego Rozdziału, również w sytuacji, gdy dokumenty wystawiane w kraju siedziby lub miejscu zamieszkania Wykonawcy nie obejmują wszystkich wymienionych przypadków wykluczenia
Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się:
1) wypełniony Formularz Ofertowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w Rozdziale V i VI SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby wykonania Zamówienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
4) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ustawy Pzp (w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego), wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ - jeżeli dotyczy;
6) pełnomocnictwo – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych);
2. Ponadto, do oferty Wykonawca winien dołaczyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wymienionych w ust. 2 powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał te dane w Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu albo jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania wynika z pełnomocnictwa lub innego dokumentu dołączonego do oferty. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1) mogą złożyć łącznie: Formularz Ofertowy;
2) każdy z Wykonawców składa odrębnie Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ustawy Pzp - w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków;
3) składają Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4, z którego wynika, które roboty/usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy;
4) składają pełnomocnictwo.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (przez dwóch lub więcej Wykonawców), Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej określony w Rozdziale V SWZ, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek w całości.
3. Wspólnicy spółki cywilnej uznawani są za Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady takie same, jak w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w Rozdziale V i VI SWZ, ma być złożone zarówno dla spółki, jak i dla każdego ze wspólników.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (przez dwóch lub więcej Wykonawców), okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) dotyczące tylko jednego Wykonawcy, obejmują wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają ofertę podpisaną przez ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo mocujące pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo takie musi:
określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania;
wskazywać pełnomocnika i wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian treści zawartej Umowy w przypadkach wynikających wprost z przepisu art. 455 ustawy Pzp w przypadkach tam określonych, jak również w przypadkach i zakresie wskazanych w ust. 2.
2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian Umowy:
1) zmiany sposobu wykonania Umowy lub zakresu Umowy w przypadku:
a) uzasadnionych przyczyn technicznych niezależnych od Stron Umowy, w szczególności, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i/lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
b) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Stron Umowy, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem wykonywania umowy, w tym np. stwierdzonej niedostępności materiałów, urządzeń itp. przewidzianych w OPZ, spowodowanej przerwaniem łańcucha dostaw, brakiem towaru u producentów lub dystrybutorów itp.,
c) zmiany zakresu wykonywanych robót o nie więcej niż +/- 20%,
2) zmiany w zakresie terminu wykonania Umowy, w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:
- o charakterze niezależnym od Stron,
- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności;
b) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) w przypadku konieczności zmiany terminu wykonania Umowy ze względu na zmianę sposobu organizacji robót,
d) gdy na etapie realizacji wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy,
e) konieczności zmiany terminu spowodowanej zmianami, o których mowa w ust.1 i ust.2 pkt 1;
3. Zamawiający dopuszcza modyfikację wynagrodzenia umownego w przypadku konieczności zaniechania robót lub wykonania robót dodatkowych. W tym celu Zamawiający jest uprawniony polecić Wykonawcy dokonanie zmian niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Umowy, dotyczących w szczególności:
1) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a nie wynikających z wad OPZ,
2) pominięcia robót, które podczas wykonywania Umowy stały się zbędne,
3) wykonania nieprzewidzianych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Zmiany wynagrodzenia w Umowie mogą nastąpić również w przypadku, gdy konieczność zmiany wynagrodzenia wynika z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2.
5. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zmiany w zakresie:
1) osób reprezentujących Strony;
2) formy prawnej Wykonawcy;
3) adresowe jednej ze Stron;
wymagać będą jedynie pisemnego poinformowania Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.