eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › Remonty miejscowe dróg powiatowych Powiatu Głogowskiego masą bitumiczną na gorąco.Ogłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty miejscowe dróg powiatowych Powiatu Głogowskiego masą bitumiczną na gorąco.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Głogowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rz@powiat.glogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.glogow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat.glogow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty miejscowe dróg powiatowych Powiatu Głogowskiego masą bitumiczną na gorąco.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8492b9b-fba4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00260134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065171/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remonty miejscowe dróg powiatowych Powiatu Głogowskiego masą bitumiczną na gorąco

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234855

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZ.272.06.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remonty miejscowe dróg powiatowych Powiatu Głogowskiego masą bitumiczną na gorąco - powierzchnia ogólna ubytków 1700 m2 .
Zakres robót obejmuje w szczególności: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Głogowskiego. Poprzez bieżące utrzymanie dróg powiatowych należy rozumieć prace związane z wykonywaniem remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym w szczególności Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz przedmiar robót.
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych wykonywane będzie na drogach ujętych w wykazie dróg powiatowych (załącznik nr 17 do SWZ). Poprzez bieżące utrzymanie dróg powiatowych należy rozumieć prace związane z bieżącym utrzymaniem tj. wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu złożona została 1 oferta przez Wykonawcę: Mateusz Wierzbicki PARK-LAS MATEUSZ WIERZBICKI, ul. Różana 10, 67-200 Głogów, w cenie 446 244,00 zł.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 250 000,00 zł.

Cena oferty z najniższą ceną, wynosi 446 244,00 zł. Cena tej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia o 196 244,00 zł.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.