eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › "Przebudowa budynku na kompleks sport.-kult.-oświatowy z salą ter. ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fiz. w ZK w Raciborzu" w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-06-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa budynku na kompleks sport.-kult.-oświatowy z salą ter. ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fiz. w ZK w Raciborzu” w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Raciborzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320213

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Eichendorffa 14

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dkw_raciborz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2038f5c-f4be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa budynku na kompleks sport.-kult.-oświatowy z salą ter. ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fiz. w ZK w Raciborzu” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2038f5c-f4be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00254844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00100656/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na kompleks sportowo-kulturalno-oświatowy z salą terapii ruchowej dla osadzonych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221267

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKw.2232.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9847525,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa postępowania:

"„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na kompleks sportowo-kulturalno-oświatowy z salą terapii ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w Zakładzie Karnym w Raciborzu” w formule zaprojektuj i wybuduj"

Szczegółowy opis parametrów i wymagań Zamawiającego określa program funkcjonalno-użytkowy (dalej: PFU), stanowiący załącznik do SWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na kompleks sportowo-kulturalno-oświatowy z salą terapii ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w Zakładzie Karnym w Raciborzu, na terenie będącym w zarządzie Zakładu Karnego Racibórz przy ul. Josepha von Eichendorffa 14a, działka nr 3859/128, powiat raciborski.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1. opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia;
2. uzyskanie wymaganych uzgodnień lub opinii organów administracji ochrony zabytków;
3. wykonanie robót budowlanych z należytą starannością;
4. dostawa urządzeń i systemów zgodnie z wymogami określonymi w PFU;
5. dokonanie kompletnych czynności odbiorowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 12 112 455,76 zł. Jedyna oferta złożona w ramach niniejszego postepowania przez Wykonawcę: PGSW Przedsiębiorstwo Państwowe opiewa na kwotę 16 100 000,00zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.