eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa nadzoru autorskiego systemu AMMSOgłoszenie z dnia 2023-06-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa nadzoru autorskiego systemu AMMS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital im. Marciniaka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006320384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-049

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-marciniak.wroclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa nadzoru autorskiego systemu AMMS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91dbe492-0771-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi objęcia nadzorem autorskim systemu AMMS, spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. art. 305 pkt. 1, art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a), b) Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdyż zamówienie na usługi objęcia nadzorem autorskim systemu AMMS, może być realizowane tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Biorąc pod uwagę, że Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie jest wyłącznym podmiotem autorskich praw majątkowych do systemu informatycznego AMMS, wskazać należy, iż na rynku nie istnieją inni Wykonawcy zdolni zrealizować niniejsze zamówienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZ/908/EI/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 324000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru autorskiego systemu AMMS wg „Formularza cenowego” i wg „Wykazu licencji objętych usługami nadzoru autorskiego”, stanowiących integralną część zaproszenia, które stanowić będą załączniki do umowy.
2. Miejsce wykonywania ww. usługi – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.
3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wynegocjowany wzór umowy. 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca Asseco Poland S.A., Rzeszów nie przystąpił do negocjacji dnia 27.12.2022r. godz. 10.00, pomimo skutecznie wysłanego zaproszenia do negocjacji, na co wskazuje jednoznacznie otrzymany raport z Platformy Zakupowej OpenNexus: „Czas wysłania 2022-12-16 12:25:55 Od platformazakupowa.pl by OpenNexus <postepowania@platformazakupowa.pl>Temat Otrzymałeś wiadomość w postępowaniu: USŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO SYSTEMUAMMS(706826)Status ok Data statusu 2022-12-16 12:25:56”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.