eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3Ogłoszenie z dnia 2023-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-251

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895248358

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wsse.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wsse.logintrade.net/zapytania_email,111993,dfc090c775418ccc65a7cfd38334d453.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e358aeb7-7ae6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040486/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: „Wsparcie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez dostosowanie pomieszczeń laboratorium do standardów BSL3” POIS.11.03.00-00-0189/22

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00493375

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3. Przebudową mają być objęte pomieszczenia istniejącego laboratorium diagnostycznego usytuowanego na IX piętrze budynku. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię istniejącego laboratorium Inwestor podjął decyzję o nadbudowie o jedną kondygnację niższej części budynku WSSE , dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie powierzchni użytkowej laboratorium o ok. 50 %.
Zamówienie ma być realizowane na podstawie Graficznego zakresu inwestycji w oparciu o PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGY (zwany dalej również PFU) p.n.: Nadbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem zamówienia. Identyfikator działki na której planowana jest inwestycja: 286201_1.0075.34/4

1) Wykonanie prac projektowych, w zakres których wejdzie:
a) uszczegółowienie koncepcji z podaniem szacunkowej wartości robót,
b) projekt architektoniczno-budowlany,
c) projekt technologiczny,
d) projekt techniczny wielobranżowy,
e) uzgodnienia i zatwierdzenia projektowanych rozwiązań wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
f) projekty wykonawcze wraz z projektem wystroju wnętrza,
g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR;

2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 24.02.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Climatic Sp. z o.o. Sp.k., Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice, NIP 5342548005. Dnia 09.05.2023 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do przekazania informacji niezbędnych do skutecznego zawarcia umowy. Dnia 11.05.2023 r. Wykonawca poinformował, że odstępuje od zawarcia umowy uzasadniając swoją decyzję. Stan faktyczny jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie, gdzie Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a brak innego Wykonawcy, z którym Zamawiający mógłby zawrzeć umowę w konsekwencji prowadzi do niemożności zawarcia umowy i uzasadnia unieważnienie postępowania przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dysponuje innymi ofertami z uwagi na fakt upływu terminu związania ofertą, a zatem nie ma możliwości skorzystania z przesłanki art. 263 ustawy Pzp. W związku z powyższym unieważniono postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10976999,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14300000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.