eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-251

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895248358

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wsse.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e358aeb7-7ae6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00493375

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040486/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: „Wsparcie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez dostosowanie pomieszczeń laboratorium do standardów BSL3” POIS.11.03.00-00-0189/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wsse.logintrade.net/zapytania_email,111993,dfc090c775418ccc65a7cfd38334d453.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: wsse.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są na stronie: https://wsse.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska
16, 10-561 Olsztyn; adres e-mail: wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl; nr tel. 89/5248300; NIP: 739-00-10-642; REGON: 291807.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem email:
ewa.zielinska@sanepid.gov.pl oraz pod nr tel. 89/ 524 83 37.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze
zm.), dalej ustawa „Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 18, 19, 74 ust. 1 ustawy Pzp i przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22
RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 l

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3. Przebudową mają być objęte pomieszczenia istniejącego laboratorium diagnostycznego usytuowanego na IX piętrze budynku. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię istniejącego laboratorium Inwestor podjął decyzję o nadbudowie o jedną kondygnację niższej części budynku WSSE , dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie powierzchni użytkowej laboratorium o ok. 50 %.
Zamówienie ma być realizowane na podstawie Graficznego zakresu inwestycji w oparciu o PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGY (zwany dalej również PFU) p.n.: Nadbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem zamówienia. Identyfikator działki na której planowana jest inwestycja: 286201_1.0075.34/4

1) Wykonanie prac projektowych, w zakres których wejdzie:
a) uszczegółowienie koncepcji z podaniem szacunkowej wartości robót,
b) projekt architektoniczno-budowlany,
c) projekt technologiczny,
d) projekt techniczny wielobranżowy,
e) uzgodnienia i zatwierdzenia projektowanych rozwiązań wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
f) projekty wykonawcze wraz z projektem wystroju wnętrza,
g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR;

2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium C wynosi 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
A. zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 2 do SWZ.
B. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 2 do SWZ.
C. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
D.1 zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie zdolności technicznej wykażą:
1) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali usługę:
- co najmniej jedną dokumentację projektową na nadbudowę lub przebudowę funkcjonującego obiektu użyteczności publicznej oraz gdzie wg tej dokumentacji zostały wykonane obiekty lub inwestycje na obiekcie
oraz
2) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedna robotę budowlaną w tym:
- przebudowę istniejącego obiektu użyteczności publicznej o powierzchni łącznej podanej przebudowie minimum 100m2, której wartość wynosiła minimum 5 000 000,00. zł. brutto (słownie: pięć milionów złotych), i których funkcjonowanie nie zostało zatrzymane w skutek prowadzenia tych prac
D.2
Dotyczy wykonawców dokumentacji projektowej.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
wykazując się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na
temat ich
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj.:
1) Architekt (minimum 1 osoba)
2) Projektant branży sanitarnej (minimum 1 osoba)
3) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba)
4) Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba)
5) Projektant branży teletechnicznej (minimum 1 osoba)
6) Koordynator, asystent, kierownik zespołu (minimum 1 osoba)
Zamawiający dopuszcza by Architekt, Projektant branży sanitarnej, Projektant branży konstrukcyjnej, Projektant branży
elektrycznej i teletechnicznej, były łączone, tj. wykonywane przez jedną osobę, jeżeli pozwalają na to uprawnienia – dotyczy
również koordynatora w pkt 6.
D.3
Dotyczy wykonania robót budowlanych.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazując się
osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj.:
1) 1 osobą z uprawnieniami wykonawczymi Kierownika Budowy
2) 1 osoba - Kierownik robót budowlanych
3) 1 osoba - Kierownik robót sanitarnych
4) 1 osoba - Kierownik robót elektrycznych i AKPiA
5) 1 osoba - Kierownik robót teletechnicznych
Wszystkie wyżej wymienione osoby (1-5) muszą mieć minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
poszczególnych funkcji oraz posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
UWAGA. Dopuszcza się łączenie ww stanowisk, uprawnień i kwalifikacji oraz funkcji, które może posiadać 1 lub więcej niż
jedna osoba, (rodzaj i zakres czynności wykonywanych oraz posiadane uprawnienia podać w zał. nr 3 do SWZ)
Wymieniony powyżej skład należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest
zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SWZ w części "Informacja o warunkach udziału w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego".

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
- oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 2 do SWZ,
- oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1076), z innym wykonawca, który złożył odrębną ofertę w tym postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. – załącznik nr 6 do SWZ
- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 – załącznik nr 7 do SWZ.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie powyższe podmiotowe środki dowodowe składa każdy z wykonawców.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych wymienionych powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodów potwierdzających że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 4 do SWZ.
- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium .
2. Ustala się wadium w kwocie 10 000,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
3. Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu, poleceniem przelewu na konto: 38 1010 1397 0034 1813 9120 0000
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w gwarancjach bankowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022r. poz. 2080, z późn.zm.) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
5. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie kopii, natomiast oryginał należy przekazać Zamawiającemu w postaci elektronicznej wraz z ofertą. Wadium wniesione w takiej formie ma zawierać w swojej treści również zabezpieczenie wynikające z art. 98 ust. 6 pkt. 1 ustawy Pzp. (Nie spełnienie wymogu odnośnie załączenia kopii i oryginału – o czym mowa powyżej, dokument nie będzie zwrócony wykonawcy)
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Jeżeli termin ważności (skutecznej realizacji) wadium ujawniony na powyższych dokumentach będzie krótszy to taka oferta będzie odrzucona ze względu na nieskutecznie wniesione wadium.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowaniu, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust.7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

UWAGA. Wadium wnoszone w pieniądzu ma znajdować się na wskazanym koncie bankowym Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
Brak wniesienia wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy powodować będzie odrzucenie oferty wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp oraz na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego natomiast spełnianie warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z SWZ). Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego
złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w
zakresie i na zasadach opisanych w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane w projektowanych
postanowieniach umowy (Załączniku Nr 8 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: wsse.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.