eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. S這dk闚 i S這dk闚 Kolonia, gm. TurekOg這szenie z dnia 2023-06-09

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. S這dk闚 i S這dk闚 Kolonia, gm. Turek

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Turek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019556

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koni雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 632794060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gmina.turek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.gmina.turek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. S這dk闚 i S這dk闚 Kolonia, gm. Turek

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-bec8bd9a-06c3-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00253869

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-09

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00003839/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.2 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Turek

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiaj帷y w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia korzysta tylko z takich narz璠zi i urz康ze komunikacji elektronicznej, kt鏎e s
niedyskryminuj帷e, og鏊nie dost瘼ne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie u篡wanymi s逝膨cymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesy豉niu danych, i kt鏎e nie ograniczaj wykonawcom dost瘼u do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia lub konkursu. 2. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy
Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i zapyta, zawiadomie oraz
przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem formularza "Wy郵ij wiadomo嗆" dost瘼nego na stronie post瘼owania https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zosta豉 zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKI-GI.ZP.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Niniejsze zam闚ienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie budow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy陰czami oraz infrastruktur towarzysz帷. Projektowane uzbrojenie funkcjonowa b璠zie w systemie grawitacyjno-t這cznym.
Podstawowy zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie, m.in.:
a) Dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezb璠nymi, zwi您anymi opracowaniami, a tak瞠 uzyskanie wszystkich niezb璠nych decyzji administracyjnych i uzgodnie niezb璠nych do prawid這wej realizacji zadania
b) Rob鏒 budowlano-monta穎wych obejmuj帷ych, m.in.:
• Budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o szacunkowej d逝go軼i ok. L=1250m,
• Budow sieci kanalizacji sanitarnej t這cznej o szacunkowej d逝go軼i ok. L=1500m,
• Budow obiekt闚 przepompowni 軼iek闚, 2szt.,
• Budow przy陰czy kanalizacji sanitarnej o szacunkowej 陰cznej d逝go軼i ok. L=550m,
• Rozbi鏎k i odtworzenie nawierzchni na trasie projektowanego uzbrojenia,

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71300000-1 - Us逝gi in篡nieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

71330000-0 - R騜ne us逝gi in篡nieryjne

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45120000-4 - Pr鏏ne wiercenia iwykopy

45230000-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, linii komunikacyjnych ielektroenergetycznych, autostrad, dr鏬, lotnisk ikolei; wyr闚nywanie terenu

71322200-3 - Us逝gi projektowania ruroci庵闚

71332000-4 - Geotechniczne us逝gi in篡nieryjne

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy wodoci庵闚 iruroci庵闚 do odprowadzania 軼iek闚

45233100-0 - Roboty wzakresie budowy autostrad, dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiaj帷y zgodnie z art. 127 ust. 1 skorzysta z dokument闚 bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych 鈔odk闚.
2) o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 1d.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym
dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty. Nale篡 z這篡 wype軟iony i podpisany za陰cznik nr 1e wraz z dowodami.
2) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu
wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – za陰cznik nr 1f.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. poz. 835)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania ka盥y Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium, w wysoko軼i: 45 000,00 z (s這wnie z這tych: czterdzie軼i pi耩 tysi璚y 00/100)

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Do oferty nale篡 za陰czy pe軟omocnictwo dla ustanowionego pe軟omocnika w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Pe軟omocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiaj帷ym w toku post瘼owania: zwraca si do zamawiaj帷ego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiaj帷y kieruje informacje, korespondencj, itp.
3. Oferta wsp鏊na, sk豉dana przez dw鏂h lub wi璚ej wykonawc闚, powinna spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
1) oferta wsp鏊na powinna by sporz康zona zgodnie z SWZ;
2) spos鏏 sk豉dania o鈍iadcze i dokument闚 w ofercie wsp鏊nej:
a) wykonawcy sk豉daj jedn ofert do kt鏎ej za陰czone b璠 dokumenty, o kt鏎ych mowa w rozdziale 6 ust. 1 SWZ, o鈍iadczenia sk豉da ka盥y z wykonawc闚 osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajduj帷ymi si w rozdziale 10 ust. 4 SWZ;
b) w przypadku, o kt鏎ym mowa w rozdziale 6 ust. 4 (wykonawca winien przed這篡 dokumenty i o鈍iadczenia wymienione w rozdziale 6 ust. 5 pkt. 1)-4) dotycz帷e ka盥ego partnera konsorcjum osobno;
c) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdziale 6 ust. 1 sk豉da ka盥y z wykonawc闚 osobno;
d) o鈍iadczenia i dokumenty wsp鏊ne takie jak np.: oferta cenowa, sk豉da pe軟omocnik wykonawc闚 w imieniu wszystkich wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n;
e) oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie;
f) wszyscy partnerzy b璠 ponosi odpowiedzialno嗆 solidarn za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
g) wszelka korespondencja dokonywana b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako reprezentant (pe軟omocnik) pozosta造ch. Uwaga: warunki, o kt鏎ych mowa w rozdziale 5 SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty sk豉daj帷e ofert wsp鏊n jako konsorcjum mog spe軟ia 陰cznie.
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n b璠 mieli obowi您ek przedstawi zamawiaj帷emu umow konsorcjum.
4. Pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu albo reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o uzyskanie zam闚ienia. Pe軟omocnictwo musi by przedstawione w oryginale lub kopii, kt鏎ej zgodno嗆 z orygina貫m po鈍iadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dopuszczalne s nast瘼uj帷e zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie termin闚 wskazanych w umowie – w przypadku, zaistnienia zdarze, kt鏎ych nie da這 si przewidzie w chwili zawierania umowy tj. wyst徙ienia si造 wy窺zej w typie kl瘰ki 篡wio這wej (zdarzenie zewn皻rzne, kt鏎e nie da這 si przewidzie w chwili zawierania umowy i kt鏎emu nie mo積a by這 zapobiec nawet przy dochowaniu nale篡tej staranno軼i) oraz dzia豉nia os鏏 trzecich niezale積ych od stron umowy polegaj帷ych na wyrz康zeniu szkody w mieniu Wykonawcy lub Zamawiaj帷ego, w wyniku czego wykonanie zam闚ienia w terminie jest niemo磧iwe – o czas niezb璠ny do usuni璚ia negatywnych skutk闚 wp造waj帷ych na zdolno嗆 wykonania zam闚ienia przez obie strony; 2) jest to zwi您ane z konieczno軼i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym w zwi您ku z konieczno軼i sporz康zenia projektu zamiennego, kt鏎e to okoliczno軼i wynikn w toku prowadzenia rob鏒, a spowodowane b璠 wzgl璠ami technicznymi, warunkami gruntowymi oraz lokalnymi, w tym wynikaj帷ych z konieczno軼i dostosowania zakresu zadania powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, o czas niezb璠ny do zmiany dokumentacji projektowej i dope軟ienia niezb璠nych czynno軼i formalnych zwi您anych z mo磧iwo軼i prowadzenia rob鏒,
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w sytuacji gdy: 1) dotychczasowego wykonawc zast徙i ma nowy wykonawca w
wyniku sukcesji, wst瘼uj帷 w prawa i obowi您ki wykonawcy, w nast瘼stwie przej璚ia, po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy, a tak瞠 nie ma na celu unikni璚ia stosowania przepis闚 ustawy, 2) dotychczasowego wykonawc zast徙i ma nowy wykonawca w wyniku przej璚ia przez zamawiaj帷ego zobowi您a wykonawcy wzgl璠em jego podwykonawc闚;
3. Powy窺ze warunki zmiany umowy nie uchybiaj pozosta造m warunkom aneksowania okre郵onym w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-26 10:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 10:35

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-25

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.