eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, automatycznej portalowej myjni szczotkowej dla autobusów, o długości do 18 mOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, automatycznej portalowej myjni szczotkowej dla autobusów, o długości do 18 m

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000151868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejneńska, 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgk.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, automatycznej portalowej myjni szczotkowej dla autobusów, o długości do 18 m

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4610b542-06f8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014005/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, automatycznej portalowej myjni szczotkowej dla autobusów, o długości do 18 m

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4610b542-06f8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert , odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu eZamówienia -poprzez stronę internetową postępowania
zakładka „Formularze" lub poczty elektronicznej.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Zamawiający do kontaktu z wykonawcami wyznacza następującą osobę: Pan Marek Wrona e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl
4) Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk Przeglądaj postępowania / konkursy")

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
2) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia R.M. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa R.M. w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia R.M. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
4) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Tajemnica przedsiębiorstwa".
5) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".
10) Zamawiający nie przewiduje zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 wobec czego nie dopuszcza komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Koncepcji projektowej zawierającej co najmniej:
a. Ocenę techniczną możliwości adaptacji istniejącego budynku na potrzeby myjni.
b. Propozycję sposobu adaptacji istniejącego budynku lub w przypadku gdy ocena wykaże brak możliwości adaptacji rysunki koncepcyjne nowego budynku.
c. Część opisową wskazującą opis podstawowych planowanych do zastosowania materiałów i urządzeń a w szczególności głównych komponentów wyposażenia ciągu technologicznego mycia pojazdów z uwzględnieniem następujących wymagań Zamawiającego:
a) Zamawiający nie planuje wykorzystywania myjni w okresie występowania ujemnych temperatur powietrza.
b) Myjnia wyposażona musi być w zamknięty obieg wody umożliwiający powtórne wykorzystanie możliwie jak największej ilości wody.
c) Projekt obejmować musi wykonanie przyłączy do istniejących, wewnętrznych sieci wod-kan i elektrycznych Zamawiającego.
d) Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania myjni przejazdowej tj. takiej w której szczotki są zamontowane na stałe do podłoża a porusza się myty pojazd.
2) Mapy do celów projektowych
3) Wielobranżowego projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny i wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, pełnobranżowej dokumentacji technicznej na realizację robót budowlano montażowych oraz przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy(zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w szczególności: Dział II, Rozdział 1, Oddział 4 Opis przedmiotu zamówienia.
Projekt należy wykonać zgodnie wymogami:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2023 r. poz. 682,. z późniejszymi zmianami),
b. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 2019 tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późniejszymi zmianami)
c. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679)
d. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225) ,
e. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 26 września 2019 r. Poz. 1839 z późniejszymi zmianami)
f. Innych niż wyżej wymienione obowiązujących norm i przepisów prawa
4) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji Pozwolenie na Budowę
5) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego –zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dn. 29.12.2021, poz. 2458);
6) Opracowanie przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych –zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 29.12.2021 poz. 2454 );
3. Zakres inwestycji jest zgodny z postanowieniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Suwałki.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia zgodnie z polskim prawem, z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SWZ, obowiązującymi Normami oraz przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie Prawo budowlane i aktów wykonawczych do niej
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi należytej jakości na cały przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 3 lat (tj. 36 miesięcy) W przypadku gdy zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji, jakości będzie krótszy Zamawiający ofertę odrzuci. W zakres obowiązków gwarancyjnych wchodzić będą wszelkie poprawki w treści dokumentacji włącznie z wydrukiem dodatkowych egzemplarzy projektu budowlanego jeżeli organ wydający pozwolenie na budowę zakwestionuje jego treść i zażąda wniesienia korekt.
6. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacja opracowanej na podstawie niniejszego zlecenia. Zamawiający wymagał będzie, aby:
1) w trakcie postępowania mającego na celu wybór wykonawcy robót budowlanych (zgodnie z ustawą PZP) Wykonawca uczestniczył w udzielaniu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji projektowej.
2) w trakcie realizacji robót budowlanych wizyty na placu budowy autorów poszczególnych opracowań odbywały się nie rzadziej niż raz w miesiącu, ale tylko w trakcie realizacji robót objętych danym opracowaniem; Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości nadzorów autorskich do faktycznie niezbędnych dla realizacji inwestycji, a szczegółowa ilość nadzorów autorskich ustalana będzie w trybie roboczym;
3) w trakcie realizacji robót budowlanych projektanci właściwych branż współpracowali z wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie wprowadzania zmian, wyjaśnień i uzupełnień w dokumentacji w przypadku powstania niemożliwej wcześniej do przewidzenia sytuacji powodującej konieczność ich wprowadzenia lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym budynków;

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne zdolności zawodowe: wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 usługę polegającą na realizacji usług projektowych polegających na sporządzeniu projektu obiektu kubaturowego (hali przemysłowej, sportowej, wystawienniczej itp., punktu obsługi serwisowej pojazdów transportu kołowego lub szynowego -warsztat, myjnia itp.) wraz z wyposażeniem w urządzenia techniczne o wartości robót budowlano-montażowych nie mniejszej niż 1 000 000 zł.
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę wykazał, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej:
a. 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
b. 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
c. 1 osobą posiadającą uprawnienia zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
d. 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której jedna osoba przewidziana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadała będzie uprawnienia do projektowania w więcej niż jednej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania (art. 274 ust.1 PZP), aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykazu osób Załącznik nr 7 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji projektowej a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
2) Kopii decyzji o nadaniu uprawnień do projektowania w określonej w wykazie specjalności
3) Kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego
4) Wykazu zrealizowanych dokumentacji projektowych - Wykaz usług Załącznik nr 6do SWZ
5) Poświadczeń wystawionych przez Zamawiających na rzecz których Wykonał usługi projektowe wskazane w wykazie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2) Oświadczenie stanowiące potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale 8 niniejszej SWZ tj:
a. art. 108 ust. 1 PZP
b. art. 109 ust. 1 punkt 7) PZP
c. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – została w dniu 15 kwietnia 2022 r. Dz U poz. 835 z 2022 r
d. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8. 4. 2022, str. 1)
3) Oświadczenia, których mowa pkt 2) składają:
a. Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Załącznik nr 2 do SWZ,
b. Podmiot/podmioty udostępniające zasoby celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3 do SWZ
4) W celu potwierdzenia, że osoba/osoby działające w imieniu Wykonawcy są umocowane do jego reprezentowania, Zamawiający żąda dołączenia do oferty Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców składających ofertę wspólnie; podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców; Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
7) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik nr 5 do SWZ do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby; Zgodnie z art. 118 ust. 4 PZP: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Załącznik nr 8 – Formularz cenowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dołączają do oferty oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art.117 ust. 4. PZP) Załącznik nr 4 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY UMOWY
1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:
1) Zmiana wartości umowy w przypadku
a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT prowadzącej do zmiany wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,w przypadku, gdy stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,
b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,
c) zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności powodującej konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania
b) realizacji wymagań organów administracji publicznej postawionych na podstawie obowiązujących przepisów, o okres określony przez organ administracji publicznej
c) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy
d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4610b542-06f8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.