eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchola › Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870257484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świecka 68

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pk@pk.tuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.tuchola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-edb95faa-b1bc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edb95faa-b1bc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101155/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103327

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PK.ZP.271.2.2023.GC.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego używanej ładowarki teleskopowej o parametrach techniczno – użytkowych podanych w załączniku Nr 1a Opis Przedmiotu Zamówienia do niniejszej SWZ.
Ładowarka teleskopowa używana, jednak nie starsza niż rok produkcji 2021 r. o przebiegu nie większym niż 700 motogodzin.
Wymagania wykonania zamówienia.
1) Wykonawca potwierdzi odpowiednimi dokumentami, że oferowana maszyna jest jego własnością ( umowa zakupu lub faktura zakupu ) i ma do niej prawo sprzedaży Zamawiającemu.
2) Wykonawca dostarczy maszynę do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własne ryzyko.
3) Wykonawca w dniu dostawy maszyny do siedziby Zamawiającego na plac wykona praktyczne przeszkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji maszyny.
4) Ładowarka musi posiadać gwarancję na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia i podpisania protokołu odbioru bez uwag i bez limitu godzin.
5) Na dostarczoną ładowarkę wykonawca udzieli rękojmi za wady maszyny na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia i podpisania protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego i bez limitu godzin.
6) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ładowarki teleskopowej.
7) Czas reakcji serwisowej w przypadku awarii ładowarki teleskopowej musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia.
8) Wykonawca zapewni punkt serwisowy na terenie Polski w odległości do 150 - 200 km od Tucholi z autoryzowanym mobilnym serwisem umożliwiającym realizację przeglądów i napraw w siedzibie zamawiającego.
9) Oferowana maszyna musi posiadać certyfikat zgodności z CE w języku polskim oraz deklarację zgodności WE w języku polskim ( tłumaczenie ) o zgodności z Dyrektywą MD 2006/42/WE.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144710-8 - Ładowarki jezdne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 361200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 361200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 361200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Interhandler Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790169699

7.3.3) Ulica: Ul.Wapienna 6

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 361200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.